‘SA­NJAO SAM KA­KO PODIŽEM ZLAT­NU BOŽICU’

BIT ĆE­MO PR­VA­CI! Mi­li­jar­du pu­ta za­miš­ljao sam taj tre­nu­tak, ka­ko pos­ta­je­mo pr­va­ci svi­je­ta, a sad sam si­gu­ran da će ta­ko i bi­ti, ka­že Lu­ka Mo­drić

24sata - - SPORT - Iz Ru­si­je: DUBRAVKO MILIČIĆ

Nje­gov Obro­vac go­ri. Svi su na no­ga­ma. Lu­ka Mo­drić vo­di odveo je Hr­vat­sku u po­lu­fi­na­le. I da vi­di­te fe­štu u Obrov­cu, sve bi vam bi­lo jas­no. Hr­vat­ska je u fi­na­li Svjet­skog pr­vens­tva. - Ni­je lo­še, ha? Ma, ka­tas­tro­fal­no, što da vam ka­žem... - na­smi­jao se Lu­ka pa nas­ta­vio: - Ne­vje­ro­jat­no je što ova mom­čad ra­di, ka­ko se ovi mom­ci oko me­ne bo­re, ka­ko ne odus­ta­ju.. Pa to stvar­no ne­ma nig­dje. Na­po­kon su nam se i pok­lo­pi­le ne­ke stva­ri ko­je nam se ni­su pok­la­pa­le na pret­hod­nim na­tje­ca­nji­ma. Mis­lim da smo zas­lu­ži­li sve ovo, ra­di­li smo pu­no go­di­na za ovo. I za­to je to­li­ko do­bar osje­ćaj kad vi­diš da se vra­ća - re­kao je Lu­ka. Ras­po­lo­žen je kao ni­kad. A ka­ko i ne bi bio kad je u fi­na­lu. U re­du, ima on već če­ti­ri nas­lo­va Li­ge pr­va­ka, me­đu­tim...

LOVI ZLAT­NU LOP­TU

- Ma mi­je­njao bih sva če­ti­ri za ovaj je­dan s Hr­vat­skom! Iako, na li­cu mu se ne ‘ku­ži’ da je svjes­tan fi­na­la. I si­tu­aci­je. - Ni­sam. Bez ob­zi­ra što se do­go­di u fi­na­lu, ovo je najveći us­pjeh hr­vat­skog spor­ta. Ali, ima­mo sve pre­di­zpo­zi­ci­je da bu­de­mo pr­va­ci. Pu­ni smo sa­mo­po­uz­da­nja, ka­rak­te­ra, ima­mo sve što tre­ba ima­ti mom­čad da bu­de pr­vak svi­je­ta. Ka­ko Lu­ka igra, sa­svim je le­gi­tim­no da bu­de naj­bo­lji igrač pr­vens­tva. Da odem ko­rak da­lje, mo­že­mo ra­ći da će bi­ti ve­li­ka ne­prav­da na­ko to ne pos­ta­ne. Jer nit­ko ne no­si svo­ju mom­čad kao on. Net­ko je spo­me­nuo i Zlat­nu lop­tu. - To me svi pi­ta­ju, ali ne op­te­re­ću­jem se. Me­ni je re­pre­zen­ta­ci­ja naj­važ­ni­ja. Gle­daj­te, već smo na­pra­vi­li ne­što ne­vje­ro­jat­no, već smo na­pra­vi­li ne­što straš­no, ali... - zas­tao je Lu­ka na se­kun­du i nas­ta­vio: - Os­ta­ti će žal ako ne na­pra­vi­mo taj zad­nji ko­rak. Mo­ra­mo to na­pra­vi­ti. Već sam pri­je re­kao da ima­mo taj ko­rak. Kad smo doš­li na SP, doš­li smo dos­ta skrom­no, bez ve­li­kih naj­a­va, cilj je bio pro­ći sku­pi­nu. Ali unu­tra, u eki­pi sam osje­tio tak­vu vje­ru ko­ju ni­sam ni­kad osje­tio ot­kad sam u re­pre­zen­ta­ci­ji. Ta­ko da ni­je slu­čaj­no ovo fi­na­le.

MA I TRI PRODUŽETKA...

Lu­ka je okos­ni­ca re­pre­zen­ta­ci­je. Svi ga vo­le. I kad mu na­kon sva­ke utak­mi­ce, na­kon sva­kog tri­le­ra, dje­ca do­đu na trav­njak, za­bo­ra­vi sve pro­ble­me, sve one dra­me do fi­na­la. I nit­ko ne zna ot­ku­da cr­pi sna­gu. - Go­vo­ri­li su da smo umor­ni, ovak­vi, onak­vi, ali po­ka­za­li smo da to ni­je is­it­na, da smo sprem­ni i da mo­že­mo bez pro­ble­ma igra­ti tri produžetka za­re­dom...

“MI IMA­MO SVE PRE­DIS­PO­ZI­CI­JE DA POS­TA­NE­MO NO­VI PR­VA­CI SVI­JE­TA, BU­DI­TE SI­GUR­NI’

Lu­ka je vr­lo op­ti­mis­ti­čan “HR­VAT­SKA JE I TE 1998. TRE­BA­LA BI­TI U FI­NA­LU, ALI SAD IDE­MO UZVRATITI TIM FRANCUZIMA’

imao je 13 go­di­na 1998.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.