OLJI I AMEN!

JA­JA ZA GOSTE Pre­div­ni su to lju­di, obi­telj Su­ba­šić. - Ne­man ti ne­go osam ja­ja za da­ti - ka­že nam na iz­la­sku nje­go­va maj­ka Bo­ja: - Aj­de, uz­mi, no­si ku­ći i fri­gaj!

24sata - - SPORT -

stra­ha - ka­že Jo­vo. Bo­ja je ovaj put tu i ta­mo ćir­nu­la te­le­vi­zi­ju. - Ja se pu­no ne ra­zu­min, ali vi­dim da su se oni do­bro ra­š­tr­ka­li u dru­gom po­lu­vre­me­nu. Bi­li smo bo­lji i amen. Još sa­mo da u ne­di­lju do­bi­ju i nek ih Bog ču­va, što bi rek­li sta­ri lju­di... Kak­vi su to lju­di, ko­li­ko do­bri i jed­nos­tav­ni, naj­bo­lje će vam do­ča­ra­ti sce­na s na­šeg od­la­ska. Bo­ja ina­če bri­ne za ko­ko­ši, obič­no se oko njih vr­z­ma dok Da­ni­jel bra­ni gol Hr­vat­ske. I ka­že ona na od­la­sku... Gle­da u kar­ton­sku ku­ti­ju, u ko­ju sta­ne de­set ja­ja. - Aj­me, ne­mam ti ne­go osam ja­ja za da­ti. - Ma ne­moj­te nam ni­šta da­va­ti - od­go­va­ra­mo. - Aj­de, mu­či, no­si ku­ći i fri­gaj! Ja sam sta­ri­ja, mo­raš me slu­ša­ti... I uze­li smo nje­na do­ma­ća ja­ja. I dok se vo­zi­mo da­lje pre­ma gra­du ne­ka­ko se mis­li­mo- baš je do­bro da se sve ovo do­ga­đa ta­ko jed­nos­tav­nim, do­brim i po­šte­nim lju­di­ma. Da je baš nji­hov sin na go­lu Hr­vat­ske i da bra­ni ta­ko ču­des­no da je pre­os­ta­la sa­mo jed­na dvoj­ba : ho­će li us­pje­ti još jed­nom pa do­ni­je­ti Hr­vat­skoj zlat­ni ki­pić i pos­ta­ti naj­bo­lji gol­man Mun­di­ja­la. Ako i ne us­pi­je, Da­ni­jel je u Ru­si­ji na­pra­vio ču­do. S nje­go­vim obra­na­ma sve je po­če­lo i on je taj ko­ji nas je odveo da­lje dva­put na pe­na­le... U ne­dje­lju u 17 sa­ti “po­la Za­dra” bit će na tri­bi­na­ma u Mo­sk­vi. Pri­ja­te­lji, rod­bi­na, biv­ši su­igra­či... Da je ka­ra­ta, Da­ni­jel bi s na­vi­ja­či­ma na­pu­nio de­set auto­bu­sa si­gur­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.