HOROR BOLNICE

Ur­la­la sam od bo­lo­va, a ses­tra mi je rek­la: Što to­li­ko dre­čiš?!

24sata - - NEWS - Pi­šu: NIKOL ZAGORAC, RO­MA­NA BILEŠIĆ

PREŽIVJELE SU PA­KAO ŠOKANTNE ISPOVIJESTI ŽE­NA KO­JI­MA NI­SU HTJE­LI DA­TI ANESTEZIJU...

“ME­NI SU RA­DI­LI CARSKI REZ NA ŽI­VO. DOK­TOR JE RE­KAO DA ANESTEZIJA NE DJE­LU­JE”

ko­men­tar že­ne ko­ja je u Spli­tu 2011. iš­la na carski rez

Pri­je dvi­je go­di­ne u 9. tjed­nu trud­no­će doš­la sam u bol­ni­cu na kiretažu. Ve­čer pri­je tre­ba­la sam pot­pi­sa­ti pa­pir, a što je na nje­mu pi­sa­lo, ni­sam za­pam­ti­la zbog su­za, zbog bo­lo­va, mu­ke, po­či­nje po­tres­nu pri­ču Ni­ko­li­na Mr­šić (24). Ia­ko je da­nas sret­na i po­nos­na majka jed­no­go­diš­nje be­be, taj horor će, na­gla­ša­va, pam­ti­ti dok je ži­va. - Na mo­je pla­ka­nje jed­na mi je ses­tra rek­la: ‘Što dre­čiš, kao da je smak svi­je­ta? Bit će još dje­ce, ni­si ni pr­va ni zad­nja’. Da­li su mi injek­ci­ju, po­čeo je pro­ces, a bol je bi­la ne­iz­dr­ži­va. Is­pred mene se na­la­zio sat na ko­je­mu mi je tih 30 mi­nu­ta pro­la­zi­lo kao sa­ti. Pla­ka­la sam, ja­uka­la, a oni su go­vo­ri­li da se sti­šam ka­ko ne bih pro­bu­di­la odjel - pri­sje­ća se Ni­ko­li­na ne že­le­ći na­vo­di­ti bol­ni­cu. Ono što je us­li­je­di­lo nakon ki­re­ta­že bilo joj je to­li­ko šo­kant­no i je­zi­vo. - A on­da mi je is­ta ses­tra ko­ja mi je u so­bu do­ni­je­la pa­pi­re uze­la taj fe­tus i že­ljez­nim šta­pi­ćem u po­su­di­ci ga okre­ta­la i mi­je­ša­la go­vo­re­ći: ‘Pa vi­diš, što se sad tu ima­lo spa­si­ti? Go­to­vo je’. Nakon što sam doš­la u so­bu i nakon što me ta ses­tra mo­ra­la nad­gle­da­ti ka­ko ne bih is­kr­va­ri­la, ‘tje­ši­la’ me ri­je­či­ma da oni sva­ki dan očis­te ne­ko­li­ko že­na. Go­vo­ri­la mi je: ‘Pa to ti je tek prvo di­je­te, a i mla­da si’ - s mu­kom Ni­ko­li­na di­je­li s na­ma te tre­nut­ke je­ze i stra­ve. U tom tre­nut­ku, ka­že, sa­mo je htje­la da ta bol za­vr­ši i da od­bo­lu­je svo­je iz­gub­lje­no di­je­te. - Kas­ni­je sam sve vi­še bi­la svjes­na da ni­sam tre­ba­la osje­ti­ti tu bol jer sam ču­la da u ne­kim bol­ni­ca­ma že­ne us­pa­va­ju - rek­la je Ni­ko­li­na pri­vi­ja­ju­ći be­bu uza se.

“I JA SAM PROŠLA KIRETAŽU NA ŽI­VO U BOL­NI­CI MERKUR. NE­ŠTO PRESTRAŠNO”

či­ta­te­lji­ca o svo­jem is­kus­tvu iz Za­gre­ba “MO­JA MAJKA JE PROŠLA KIRETAŽU NA ŽI­VO U PETROVOJ. GO­DI­NA­MA JE IMA­LA MO­RE”

objaš­nja­va De­me­tra bo­lan pos­tu­pak kroz ko­ji je prošla nje­na majka

NAS­TA­VAK NA SLJEDEĆOJ STRA­NI­CI

NJEN PRI­MJER SLI­JE­DE DRU­GE Ivana Nin­če­vić Le­san­drić u Sa­bo­ru je uoči ras­pra­ve o ne­po­vje­re­nju mi­nis­tru Ku­jun­dži­ću otvo­ri­la du­šu. Sli­je­di­le su je dru­ge že­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.