SA­MA SAM U SO­BI PORODILA NA KIRETAŽU. NA ŽI­VO. VIKALI SU MI D

24sata - - NEWS -

A jav­no is­tu­pa­nje zas­tup­ni­ce Mos­ta Iva­ne Nin­če­vić Le­san­drić, ko­ja je usred sa­bor­ni­ce pr­va pro­go­vo­ri­la o ki­re­ta­ža­ma na ži­vo, otvo­ri­lo je Pan­do­ri­nu ku­ti­ju. Mno­ge že­ne jav­lja­lju se sa svo­jim is­po­vi­jes­ti­ma. Uglav­nom žele os­ta­ti ano­nim­ne. Zbog tra­ume, stra­ha, sra­ma... - Ve­ći­na nas že­li os­ta­ti ano­nim­na jer su to ne­ki od naj­te­žih tre­nu­ta­ka što že­na mo­že do­ži­vje­ti. U pe­to­me mje­se­cu trud­no­će mo­joj je cu­ri­ci sta­lo sr­ce. bi­la na dru­go­me mjes­tu. Is­ti dan kad sam saz­na­la da mo­ja cu­ri­ca vi­še nije ži­va, kad sam shva­ti­la da se po­s­ljed­nja tri tjed­na nije ra­zvi­ja­la, kad su me de­mons­tri­ra­li stu­den­ti­ma i nakon što sam se porodila sa­ma, još i kiretaža na ži­vo. Ja bih i pla­ti­la ako tre­ba tu anesteziju, ali tko mo­že čo­vje­ka na­uči­ti da bu­de čo­vjek pi­ta se na­ša či­ta­te­lji­ca. Is­po­vi­jest sa­bor­ske zas­tup­ni­ce Nin­če­vić Le­san­drić bol­no je u sr­panj 1996. vra­tio i či­ta­te­lji­cu ko­ja se ja­vi­la u na­šu re­dak­ci­ju. Tad je bi­la u 13. tjed­nu trud­no­će i po­če­la la­ga­no kr­va­ri­ti. Otiš­la je pri­vat­nom gi­ne­ko­lo­gu, ko­ji je imao UZV, i ko­ji je pre­gle­dom i ul­tra­zvu­kom us­ta­no­vio da je plo­du pres­ta­lo ku­ca­ti sr­ce i naz­na­ke kr­va­re­nja. Hit­no ju je upu­tio na kiretažu u bol­ni­cu. 48 sa­ti u se­bi no­si­la plod ko­ji vi­še nije bio nje­zi­na be­ba ne­go stra­no ti­je­lo od ko­jeg je mo­gla do­bi­ti sep­su. - Na­rav­no da sam doš­la slje­de­ći dan u 7 uju­tro na­ta­šte i če­ka­la u če­ka­oni­ci u hod­ni­ku do 12 sa­ti, pred am­bu­lan­tom u kojoj se pre­gle­da­va­ju pa­ci­jen­ti­ce ko­je do­la­ze na re­do­vi­te pre­gle­de. Su­pru­ga su pos­la­li do­ma, a ja ko duh sje­dim i pla­čem sa­ti­ma. Par ses­ta­ra me je u pro­la­zu ma­lo utje­ši­lo, ali če­ka­nje je bilo iz­lu­đu­ju­će. Kad sam doš­la na red, ra­di­li su mi kiretažu u toj is­toj am­bu­lan­ti, ko­ja je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.