NAKON TO­GA SU ME ODVELI DA SMIRIM GUZICU. TO JE BIO HOROR

24sata - - NEWS -

pre­dvi­đe­na za pre­gle­de, a ne za za­hva­te. Za­ve­za­li su mi no­ge, a ru­ke mi je dr­ža­la ses­tra. Da­li su mi se­da­tiv, na­vod­no i lo­kal­nu anesteziju di­rek­t­no u ma­ter­ni­cu i ne mo­ram re­ći da me je lu­đač­ki bo­lje­lo. Krenuo je za­hvat stru­ga­njem (ne va­ku­um), ko­ji je ‘kao’ krat­ko tra­jao. Sva­ko gre­ba­nje sam lu­đač­ki osje­ti­la i ču­la ka­ko mi dok­to­ri­ca go­vo­ri ne­ka bu­dem mir­na, da se ne smi­jem mi­ca­ti, da će sve bi­ti br­zo go­to­vo. Na­rav­no da sam ste­nja­la, vi­ka­la i re­flek­s­no se tr­za­la od bo­li. Nakon to­ga su me os­ta­vi­li dva sa­ta le­ža­ti na pro­pu­hu iz­me­đu or­di­na­ci­je i so­be za od­mor osob­lja. Gr­či­la sam se na kre­ve­tu od bo­lo­va i kr­va­ri­la, a kad sam pi­ta­la ne­ka mi ne­što da­ju protiv bo­lo­va, lju­baz­na ses­tra mi je rek­la da mi, na­ža­lost, vi­še ni­šta ne smi­ju da­ti - s bo­lom se pri­sje­ća na­ša či­ta­te­lji­ca. Nakon dva sa­ta u po­sjet joj je sti­gao su­prug, ko­jem su da­li ruč­nik u ru­ke i rek­li ne­ka je ma­lo ope­re u to­ale­tu pre­ko pu­ta hod­ni­ka. - Od­nio me do to­ale­ta, gdje sam se dr­ža­la za umi­va­onik, a on je na­mo­čio dio ruč­ni­ka i prao mi no­ge jer je kr­vi bilo go­to­vo do ko­lje­na, obla­čio mi je rub­lje, stav­ljao ulo­žak. Če­ka­la sam da odem što da­lje od te kla­oni­ce. Ne mo­gu re­ći da je it­ko od osob­lja bio ne­lju­ba­zan, da­le­ko od to­ga, ali sam za­hvat, pre­dvi­đe­ni smje­štaj (ako se to mo­že uop­će ta­ko na­zva­ti) bi­li su očaj­ni. Ne že­lim ni­ko­me tak­vo is­kus­tvo - is­kre­no nam go­vo­ri či­ta­te­lji­ca. Dvi­je go­di­ne nakon ki­re­ta­že ima­la je pro­ble­ma sa sti­jen­ka­ma ma­ter­ni­ce, no na­sre­ću, ro­di­la je dvo­je zdra­ve dje­ce. Osam go­di­na kas­ni­je opet je mo­ra­la na kiretažu, no ovaj put ra­di­la ju je u dru­goj za­gre­bač­koj bol­ni­ci, za ko­ju ima sa­mo ri­je­či po­hva­le. - Kiretažu su mi na­pra­vi­li is­ti dan va­ku­umom pod anes­te­zi­jom, nakon če­ga nije bilo obil­no­ga kr­va­re­nja, pa ni­ti bo­lo­va, osim du­šev­ne bo­li. Na kra­ju ci­je­le pri­če na­da­la sam se da je u 2018. go­di­ni me­di­ci­na na­pre­do­va­la i da su tak­vi za­hva­ti hu­ma­ni­ji, ali pre­va­ri­la sam se. Žao mi je sva­ke že­ne ko­ja mo­ra kroz to pro­ći bilo si­lom pri­li­ka, bilo vlas­ti­tim oda­bi­rom. U sva­kom slu­ča­ju, nije na­čin ta­ko pos­tu­pa­ti sa ženama - za­klju­či­la je na kra­ju na­ša či­ta­te­lji­ca. I pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih pa­ci­je­na­ta Ma­ri­jo Dr­lje po­t­vr­dio nam je da su se pro­tek­lih go­di­na u udru­gu te­le­fon­ski jav­lja­le že­ne ko­je su se ža­li­le na pos­tup­ke ki­re­ta­že bez anes­te­zi­je. - Mi dje­lu­je­mo te­me­ljem pi­sa­nih pri­tuž­bi, a ni­ti jed­na tak­va nam nije sti­gla. Ja sam slu­šao is­po­vi­jest zas­tup­ni­ce Mos­ta i, ako je to istina i ako se to uis­ti­nu ra­di po bol­ni­ca­ma iz bilo ko­jeg raz­lo­ga, on­da je to za naj­stro­žu osu­du. Ja po­zi­vam že­ne i mu­škar­ce ko­ji tr­pe bol i ko­ji se su­sret­nu s ne­čim tak­vim da ne šu­te. Ne­ka se obra­te ins­ti­tu­ci­ja­ma, me­di­ji­ma i Udru­zi pa­ci­je­na­ta pi­sa­nim pri­tuž­ba­ma - re­kao je Dr­lje po­zvav­ši još jed­nom sve da dig­nu glas i spri­je­če sva­ku mu­ku i bol. Ka­ko nam objaš­nja­va spe­ci­ja­list gi­ne­ko­lo­gi­je iz KBC-a Ses­tre mi­lo­srd­ni­ce u Za­gre­bu, dr. Du­brav­ko Le­pu­šić, anestezija se ne ko­ris­ti uvi­jek pri­li­kom ki­re­ta­že već sve ovi­si o sa­moj pa­ci­jen­ti­ci, ko­ja mo­že ili ne mo­ra za­tra­ži­ti anesteziju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.