Ko­lin­da će udo­mi­ti Ki­ku, Sa­na­der je imao Kin­gu, a Ti­to je obo­ža­vao pud­le

24sata - - NEWS -

Svat­ko tko je imao ili ima psa za kuć­nog lju­bim­ca zna da nji­ho­va bez­u­vjet­na lju­bav mo­že po­mo­ći da lak­še pre­bro­di­te stres­ni dan. Ta­ko će i pred­sjed­ni­ci Gra­bar Ki­ta­ro­vić bi­ti lak­še uz udom­lje­nu Ki­ku, mje­šan­ku. Da je pas čo­vje­kov naj­bo­lji pri­ja­telj, op­će je poz­na­ta stvar. Ta­ko­đer, svjet­ski vo­đe su ima­li ili ima­ju svo­je lju­bim­ce. Od Wins­to­na Chur­c­hil­la, Jo­si­pa Bro­za Ti­ta, Ge­or­gea Bu­sha, Ba­rac­ka Oba­me, Vla­di­mi­ra Pu­ti­na itd. I u Hr­vat­skoj su se vo­di­li ti­me, pa je ta­ko biv­ši pre­mi­jer Ivo Sa­na­der na pok­lon od ma­đar­skog pre­mi­je­ra dobio u si­ječ­nju 2006. pu­li­ja Kin­gu. Sa­na­der je tad ot­krio ka­ko je nje­go­va za­igra­na lju­bi­mi­ca naj­vi­še uži­va­la bi­ti u druš­tvu poz­na­tih. Sa­na­der vi­še ne uži­va u druš­tvu pu­li­ja, ko­jeg je dao zu­ba­ru Zu­bo­vi­ću. Što se ti­če Jo­si­pa Bro­za Ti­ta, on je ja­ko vo­lio bi­ti u druš­tvu pa­sa. Ra­do se fo­to­gra­fi­rao s nje­mač­kim ov­ča­ri­ma, lo­vač­kim psi­ma, a s pud­li­ma je pro­vo­dio vi­še vre­me­na ne­go s Jo­van­kom. I pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić pri­dru­ži­la se vlas­ni­ci­ma pa­sa. U če­t­vr­tak je udo­mi­la mje­šan­ku Ki­ku iz Sk­lo­ni­šta za ži­vo­ti­nje Vi­ro­vi­ti­ca. Iz ure­da pred­sjed­ni­ce su nam ka­za­li da je to bi­la lju­bav na pr­vi po­gled s obje stra­ne. Udom­lje­nje Ki­ke po­hva­li­li su i Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja, ko­ji su pri­op­ći­li da ša­lju na Pan­tov­čak or­nu, igrač­ke i zdje­li­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.