Ši­pak mo­že i ako ima m

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Sor­ta bar­ski nar ima me­ka­nu ko­ru čak i kad je sprem­na za bra­nje, a os­ta­le ima­ju tvr­du, po­jaš­nja­va Ni­ko­la Vr­no­ga, uz­ga­ji­vač na­ra, šip­ka ili mo­gra­nja iz Met­ko­vi­ća. Bar­ski je jed­na od sor­ti ovog “ča­rob­nog” vo­ća ko­je us­pi­je­va­ju kod nas. Uo­bi­ča­je­ne sor­te su i ci­par­ski, ko­ji zri­je pr­vi, te naj­kas­ni­ji - won­der­ful, a uz­ga­ja­ju se i konj­ski zub te na­ša sta­ra sor­ta gla­va­ši. Nji­ho­va je ko­ra tvr­đa kad su zre­li, ali ne smi­je bi­ti pre­t­vr­da, od­nos­no “pre­su­še­na”, jer to zna­či da je ubran pri­je vi­še od dva tjed­na. - Ši­pak mo­že sta­ja­ti i do mje­sec da­na ako se ču­va na hlad­nom. Mo­že bi­ti u hlad­nja­ku, no ne mo­ra. No nakon dva tjed­na ko­ra se osu­ši i pos­ta­ne tvr­da te se te­ško gu­li. I u tom osu­še­nom zr­na ni­su iz­gu­bi­la kva­li­te­tu i mo­gu bi­ti zdra­va - po­jaš­nja­va Ni­ko­la Vr­no­ga. Ši­pak, ovis­no o sor­ti, raz­li­či­te je bo­je. - Ci­par­ski mo­že ima­ti ze­le­nu ko­ru i tre­ba otvo­ri­ti ‘kru­nu’ oko ko­je mo­ra bi­ti cr­ve­ni pr­sten ili ci­je­li ši­pak mo­ra bi­ti cr­ven da bi bio zreo. I bar­ski mo­že bi­ti ci­je­li ze­len, ko­ra mu mo­že bi­ti is­pu­ca­na, a kod pe­telj­ke po­či­nje cr­ve­nje­ti - objaš­nja­va vo­ćar iz Met­ko­vi­ća ka­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.