E bi­ti zreo čak me­ka­nu ko­ru

NAR, A SLASNA ZR­NA SNIŽAVAJU RIZIK OD SRČANIH BO­LES­TI, PO­SEB­NO KOD GOJAZNIH LJU­DI

24sata - - JA, POTROŠAČ -

pre­poz­na­ti zreo ši­pak. Od ma­lih no­gu ba­vi se vo­ćem, a voć­njak je pre­uzeo od oca. Na oko tri hek­ta­ra uz­ga­ja treš­nje, smok­ve, man­da­ri­ne, bre­sk­ve i nek­ta­ri­ne, a pri­je osam go­di­na po­sa­dio je pr­vi ši­pak. Ima 250 sta­ba­la šip­ka, a ove go­di­ne ubrao ga je šest to­na i već je sve pro­dao. Na­da se da će slje­de­će go­di­ne ubra­ti još vi­še jer bi tad tre­bao ima­ti pr­vi pu­ni urod tih mla­dih sta­ba­la. - Ši­pak doz­ri­je­va u pr­voj po­lo­vi­ci ruj­na i ima ga do sre­di­ne stu­de­nog. No ove go­di­ne je ja­ko ura­nio i po­če­li su ga bra­ti već 20. ko­lo­vo­za. Taj pr­vi su kod nas na ve­li­ko pro­da­va­li po 10 ku­na, a sad je če­ti­ri-pet ku­na. Dru­ga kla­sa, ko­ju ko­ris­te za sok, je po dvi­je ku­ne - do­dao je Ni­ko­la Vr­no­ga. Na za­gre­bač­koj tr­ž­ni­ci Treš­njev­ka u pe­tak su za ki­lo­gram šip­ka tra­ži­li iz­me­đu 10 i 20 ku­na. Po 10 je bio si­tan, pun sme­đih mr­lja te dos­ta osu­šen. Pre­kra­san cr­ve­ni ši­pak iz Pos­ti­ra na Bra­ču bio je 12 ku­na, a pro­da­vač je re­kao da oni tu sor­tu zo­vu sla­du­nac. Na ne­ko­li­ko mjes­ta ši­pak je bio po 15 i 16 ku­na. Za ši­pak iz Ka­šte­la že­na je rek­la da je naj­sla­đe sor­te, konj­ski zub. Za ki­lo­gram je tra­ži­la 20 ku­na, kao i os­ta­li za onaj iz oko­li­ce Spli­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.