MARICU SU OSUDILI ZA TRAČANJE

PA­ZI ŠTO PRIČAŠ Su­sje­di s ko­ji­ma je Ma­ri­ca Š. (56) go­di­na­ma u sva­đi tu­ži­li su je jer je iz­ja­vi­la da ni­su nor­mal­ni. Kaz­ni­li su je sa go­di­nu da­na uvjet­no VINA MI JE MA­LA I MO­RAM DO­DAT­NO RA­DI­TI. ZA­TO NE­MAM VRE­ME­NA ZA OGOVARANJE’

24sata - - NEWS -

Ni­ko­ga ne tra­čam po se­lu i mo­gu sva­ko­me po­gle­da­ti u oči. Pi­taj­te su­sje­de pa će­te ima­ti pra­vu sli­ku o me­ni. Ne­mam vre­me­na za ogovaranje. Ne pi­jem ka­ve oko­lo po ku­ća­ma jer imam svog pos­la. Mi­ro­vi­na mi je ma­la i mo­ram do­dat­no ra­di­ti. Is­pri­ča­la nam je to Ma­ri­ca Š. (56) iz se­la po­kraj Ga­reš­ni­ce ko­ju je Op­ćin­ski sud u Bje­lo­va­ru osu­dio je na je­dins­tve­nu nov­ča­nu kaz­nu od 5000 ku­na, od­nos­no go­di­nu da­na uvjet­no, zbog ogo­va­ra­nja su­sje­da. (70), ko­ji ži­ve u Nje­mač­koj. Ma­ri­ca je bi­la uda­na za Iva­no­va bra­ta Đu­ru. Đu­ro je umro, a Ma­ri­ca se još od 2007. su­di s biv­šim šo­go­rom i šo­go­ri­com. U obraz­lo­že­nju pre­su­de se na­vo­di da je Ma­ri­ca u ko­lo­vo­zu 2012. pred vi­še lju­di iz­ja­vi­la da su oni “Bi­je­da i pro­lu­pa­li!”, da “Ne zna­ju što ra­de i ni­su nor­mal­ni!”. Dru­go kaz­ne­no dje­lo je po­či­ni­la po­čet­kom lis­to­pa­da 2012. go­di­ne u lo­kal­noj u tr­go­vi­ni kad je pred vi­še lju­di za Đur­đu i Ivana iz­ja­vi­la da je ona “...od njih do­bi­la sve i tre­ba još nov­ca do­bi­ti.” te “Sad je sve mo­je!”, “Sad ne­ka idu na­zad i ne­ka se bri­nu za svo­ju dje­cu!”. Ma­ri­ca se bra­ni­la ka­ko ona nije po­či­ni­la kaz­ne­na dje­la ko­ja joj se stav­lja­ju na te­ret. Pre­ci­zi­ra­ju­ći da “ni­kad nije rek­la da su lu­di, pro­lu­pa­li ili ne­što dru­go što je na­ve­de­no u tuž­bi jer te ri­je­či nema u rječ­ni­ku, ni­ko­me to ne go­vo­ri, pa ni ži­vo­ti­nja­ma“, Ma­ri­ca je iz­ja­vi­la da se ne osje­ća kri­vom. Sud je is­pi­tao vi­še svje­do­ka ko­ji su po­t­vr­di­li na­vo­de Đur­đe i Ivana, pa je Ma­ri­ca na kra­ju osu­đe­na. Sva­đa iz­me­đu tro­je su­sje­da po­če­la je još pri­je 11 go­di­na kad je Ma­ri­ca tu­ži­la Đur­đu i Ivana za kle­ve­tu. Đur­đa i Ivan su spor iz­gu­bi­li i Ma­ri­ci su mo­ra­li pla­ti­ti 10.000 ku­na s ka­ma­ta­ma. To ni­su že­lje­li pla­ti­ti, pa je Ma­ri­ca pokrenula ovr­š­ni pos­tu­pak. Nakon ovr­he Đur­đi i Iva­nu odu­zet je dio okuć­ni­ce, ko­ji je pri­pao Ma­ri­ci. - Sve je kre­nu­lo dav­no kad su oni do­ve­li te­le­vi­zij­sku eki­pu i mene pro­zva­li da co­pram. Kad sam to vi­dje­la na ekra­nu, za­pre­pas­ti­la sam se. To je bi­la or­to­dok­s­na laž i ja sam do­bi­la sud­ski spor. Ia­ko ži­ve u Nje­mač­koj, ni­su že­lje­li pla­ti­ti, pa sam ovr­hom doš­la do nji­ho­ve okuć­ni­ce. Kad je po­če­lo su­đe­nje me­ni, rek­li su da će po­vu­ći tuž­bu ako im vra­tim okuć­ni­cu.

Bu­du­ći da je pro­tek­la go­di­na da­na a da Ma­ri­ca dje­lo nije po­no­vi­la kaz­nu nije mo­ra­la pla­ti­ti. Maricu su tu­ži­li su­sje­di Đur­đa (65) i Ivan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.