ISKOČIO IZ TRAČNICA, RASULO SE GNOJIVO

24sata - - NEWS -

Nit­ko nije oz­li­je­đen u is­ka­ka­nju va­go­na te­ret­nog vla­ka u pe­tak oko 7.30 na že­ljez­nič­kom ko­lo­dvo­ru u Pla­škom. Vlak je pro­me­to­vao na re­la­ci­ji Ku­ti­na - Knin. Zadnji va­gon iskočio je iz tračnica i uda­rio u lo­ko­mo­ti­vu dru­gog te­ret­nog vla­ka ko­ji je sta­jao na dru­gom ko­lo­si­je­ku u su­prot­nom smje­ru. Od si­li­ne udar­ca va­gon se okre­nuo na bok pre­ko tračnica, a iz va­go­na se rasulo umjet­no gnojivo. Že­ljez­nič­ki pro­met bio je obus­tav­ljen zbog oče­vi­da i zbri­nja­va­nja gno­ji­va. (at)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.