BEZ ZRAKA 222

A, OD 2008. ZAGAĐUJE ZRAK. OD TA­DA PO­LI­TI­ČA­RI DA­JU OBEĆANJA DA ĆE PROBLEM RI­JE­ŠI­TI

24sata - - PANORAMA -

Nakon ovo­tjed­ne eks­plo­zi­je u ra­fi­ne­ri­ji u Bosanskom Bro­du gra­đa­ni Sla­von­skog Bro­da do­bi­li su no­va obećanja ka­ko će se problem za­ga­đe­nja ri­je­ši­ti naj­kas­ni­je do kra­ja idu­će go­di­ne. Sla­ba je to utje­ha Bro­đa­ni­ma, ko­ji već de­set go­di­na tr­pe smrad iz ra­fi­ne­ri­je u Bosanskom Bro­du. Rafinerija je nakon ra­ta po­če­la s ra­dom 24. stu­de­nog 2008. Od ta­da Bro­đa­ni slu­ša­ju obećanja po­li­ti­ča­ra, mi­nis­ta­ra za­šti­te oko­li­ša, gos­po­dar­stva, pravosuđa, pa i pre­mi­je­ra te pred­sjed­ni­ka ko­ji su se smje­nji­va­li kao na tra­ci i obe­ća­va­li da će uči­ni­ti sve da se si­tu­aci­ja pro­mi­je­ni. Osim obećanja nije uči­nje­no ni­šta. Vlas­nik ra­fi­ne­ri­je je ru­ska tvrt­ka Za­ru­bež­njeft.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.