Pli­ni­fi­ka­ci­ja ra­fi­ne­ri­je tre­ba­la je bi­ti okon­ča­na do 2015. go­di­ne. Pre­la­zak na plin sma­njio bi za­ga­đe­nje. To se još nije do­go­di­lo.

24sata - - PANORAMA -

Nakon eks­plo­zi­je i sas­tan­ka s ru­skom stra­nom ministar za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke To­mis­lav Ćo­rić iz­ja­vio je ka­ko nema raz­lo­ga da do kra­ja slje­de­će go­di­ne ne do­đe do pli­ni­fi­ka­ci­je ra­fi­ne­ri­je. - Gra­đa­ni u Sla­von­skom Bro­du u po­s­ljed­nje vri­je­me po­go­đe­ni su ni­zom ek­s­ce­sa, od onog eko­lo­škog in­ci­den­ta pre­ko ove si­tu­aci­je. Uči­nit će­mo sve da do­đe do pli­ni­fi­ka­ci­je ka­ko bi se ba­rem je­dan problem gra­đa­na ri­je­šio, za­ga­đe­nju zraka - ka­zao je. Bro­đa­ni su sve ove go­di­ne uza­lud pro­s­vje­do­va­li, pot­pi­si­va­li pe­ti­ci­je... Pri­je de­vet go­di­na je 18.000 gra­đa­na pot­pi­sa­lo pe­ti­ci­ju da že­li čis­ti zrak, sve je dos­tav­lje­no u Zagreb, i to je sve. Uza­lud su pro­s­vjed­ne šet­nje na gra­nič­nom pri­je­la­zu s BiH, okup­lja­nja na grad­skom Kor­zu, po­ru­ke maj­ki da za svo­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.