1,2

24sata - - PANORAMA -

Na­ža­lost, struč­nja­ci ne pre­dvi­đa­ju bo­lje da­ne za ra­fi­ne­ri­ju i ka­žu ka­ko su mo­gu­će no­ve ha­va­ri­je ako vlas­ni­ci ne od­lu­če vi­še ulo­ži­ti u mo­der­ni­za­ci­ju i odr­ža­va­nje po­go­na. Pli­ni­fi­ka­ci­ja pe­ći ra­fi­ne­ri­je naf­te, ko­ja se stal­no spo­mi­nje, ne­će ri­je­ši­ti pi­ta­nje za­ga­đe­nja zraka, sa­mo će ga sma­nji­ti, jer naf­ta ko­ja se pre­ra­đu­je u ra­fi­ne­ri­ji dolazi iz Ru­si­je i ona je pu­na sum­po­ra. Potrebno je iz­gra­di­ti po­gon za iz­dva­ja­nje sum­po­ra, ko­ji ne­će od­la­zi­ti u at­mo­sfe­ru, a to je ja­ko sku­po, tvr­de struč­nja­ci upoz­na­ti s ra­dom ra­fi­ne­ri­je u Bosanskom Bro­du.

de­be­log cri­je­va pa plu­ća – re­kao nam je prim. dr. sc. Dar­ko Ju­ri­šić iz Li­ge bor­be protiv ra­ka. Rafinerija je 90-ih ti­je­kom ra­ta pre­tr­pje­la sr­p­sko gra­na­ti­ra­nje, da­ni­ma je go­rje­la, a nakon pa­da Bo­san­skog Bro­da de­vas­ti­ra­na je. Di­je­lo­vi pro­izvod­nih li­ni­ja odve­ze­ni su u Pan­če­vo, dio je vra­ćen ka­ko bi se mo­gla po­kre­nu­ti pro­izvod­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.