JI SU VI­JEST

Pro­boj živ­ča­nih im­pul­sa San o struk­tu­ri mo­le­ku­le ben­ze­na Na­pre­dak u me­di­ci­ni PHEN LA BERGE IH JE OPI­SAO 1981., NO RAS­PRA­VE POS­TO­JE I U STARIM INDIJSKIM SPISIMA

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

elip­tič­noj funk­ci­ji, nas­tav­ku frak­ci­ja i te­ori­ji o be­sko­nač­nom ni­zu te ut­vr­dio vi­še od 3000 ma­te­ma­tič­kih te­ore­ma u životu. Tvr­dio je ka­ko je do vi­še svo­jih za­klju­ča­ka do­šao baš u snu, ta­ko što mu je bo­ži­ca Na­mak­kal pred­sta­vi­la ne­ka od rje­še­nja. U jed­nom tak­vom snu do­šao je do bro­ja Pi.

OTTO LOEWI: Otto Loewi je bio Ni­je­mac, far­ma­ko­log, či­je je ot­kri­će ace­til­ko­li­na (ri­ječ je o ne­uro­tran­smi­te­ru ko­ji po­ti­če sa­nja­nje) po­mo­glo una­pri­je­di­ti me­di­cin­sku te­ra­pi­ju. Ot­kri­će mu je do­ni­je­lo No­be­lo­vu na­gra­du, a is­pos­ta­vi­lo se da je sa­njao eks­pe­ri­ment ka­ko bi do­ka­zao da je pri­je­nos elek­trič­nih im­pul­sa ke­mij­ski, a ne elek­trič­ni pro­ces. Kad se pro­bu­dio, za­pi­sao je ide­ju i vra­tio se na spa­va­nje. Slje­de­ćeg ju­tra je us­tao s ci­ljem da pro­ve­de po­kus, ali je užas­nu­to shva­tio da ne mo­že pro­či­ta­ti črč­ka­ri­je ko­je je za­pi­sao i ne mo­že se pri­sje­ti­ti sna. No slje­de­će no­ći san se po­no­vio, us­pio ga je bo­lje za­pi­sa­ti i – ušao je u po­vi­jest. FRIEDRICH KEKULÉ: Friedrich Kekulé, poz­na­ti nje­mač­ki or­gan­ski ke­mi­čar, sa­njao je struk­tu­re mo­le­ku­le ben­ze­na ko­ji je, za raz­li­ku od dru­gih poz­na­tih or­gan­skih spo­je­va, imao li­ne­ar­nu struk­tu­ru. Taj pris­tup po­ka­zao se važ­nim za ra­zu­mi­je­va­nje svih aro­mat­skih spo­je­va. Kad je do­bi­vao na­gra­du za svoj rad, is­pri­čao je ka­ko je sa­njao da mo­le­ku­la ben­ze­na ima pr­ste­nas­ti oblik nakon što je u snu vi­dio zmi­ju ko­ja hva­ta vlas­ti­ti rep. Os­ta­tak no­ći pro­veo je u do­ka­zi­va­nju te hi­po­te­ze. FREDERICK BANTING: Nakon što je nje­go­va majka pre­mi­nu­la od po­s­lje­di­ca di­ja­be­te­sa, Frederick Banting po­čeo je tra­ži­ti li­jek. Na­po­s­ljet­ku je do­šao do li­je­če­nja uz po­moć in­zu­lin­ske injek­ci­je ko­ja, ia­ko nije pra­vi li­jek, mo­že znat­no pro­du­lji­ti ži­vot­ni vi­jek obo­lje­lih. Za to je ot­kri­će osvojio No­be­lo­vu na­gra­du. Tad je is­pri­čao da je sa­njao ka­ko bi tre­bao ki­rur­ški po­ve­za­ti gu­šte­ra­ču psa nad ko­jim je obav­ljao is­tra­ži­va­nja ka­ko bi za­us­ta­vio pro­tok hra­ne. Uči­nio je to i ot­krio rav­no­te­žu iz­me­đu še­će­ra i in­zu­li­na. Taj ga je san odveo do još jed­nog, u ko­je­mu je ot­krio ka­ko ra­zvi­ti in­zu­lin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.