‘JE­DVA SAM ČE­KAO SJESTI U NOVI AU­TO’

UMIROVLJENIK IZ ŽDRELCA Či­ta­telj Đu­rađ Kr­nić la­ni je pos­tao vlas­nik no­vog Ope­la, a ot­krio je ka­ko je u me­đu­vre­me­nu ipak pro­dao osvo­je­ni auto­mo­bil NAGRADNA IGRA: BEZ RA­ČU­NA SE NE RA­ČU­NA

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Joj, kad se sje­tim to­ga da­na kad ste me na­zva­li i ja­vi­li mi da sam osvojio novi Opel Cro­ss­land X. Ni­sam mogao do­ći k se­bi ci­je­li dan, re­kao je Đu­rađ Kr­nić (83) iz Ždrelca. Umirovljenik je proš­le go­di­ne osvojio fan­tas­ti­čan auto­mo­bil u na­šoj na­grad­noj igri, a ot­krio nam je ka­ko je ipak pro­dao Opel. Kad su mu ja­vi­li sret­nu vi­jest, Đu­rađ je bio iz­van se­be i, ka­ko ka­že, nije znao ka­ko si­nu re­ći da je osvojio novi auto­mo­bil. - Imam vi­še od osam­de­set go­di­na, ka­ko da uvje­rim si­na da smo za­is­ta osvo­ji­li auto­mo­bil - pi­tao se Đu­rađ kad smo ga na­zva­li i rek­li mu da je pos­tao vlas­nik Opel Cro­ss­lan­da. Na pri­mo­pre­da­ju proš­le go­di­ne umirovljenik Đu­rađ Kr­nić iz Ždrelca je u Zagreb sti­gao sa svo­jim si­nom. - Je­dva če­kam da me odve­ze ku­ći s na­šom no­vom ma­ki­nom - re­kao je Kr­nić. Či­taj­te i da­lje ti­ska­no iz­da­nje 24sa­ta u ko­jem, osim naj­za­nim­lji­vi­jih pri­ča, mo­že­te osvo­ji­ti super na­gra­de. Nagradna igra Bez ra­ču­na se ne ra­ču­na 2018. tra­je od 15. sr­p­nja 2018. do 22. ožuj­ka 2019. go­di­ne u 4 ko­la. Na­grad­nu igru or­ga­ni­zi­ra Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja. Na­gra­de su sva­kom ko­lu su po­tro­šač­ke kar­ti­ce u vri­jed­nos­ti 7500, 10.000, 15.000 i 25.000 ku­na. Sku­pi­te 20 raz­li­či­tih, ori­gi­nal­nih, fi­ska­li­zi­ra­nih ra­ču­na za go­to­vin­ski pro­met s da­tu­mom iz­da­va­nja od 15. sr­p­nja 2018. go­di­ne i po­ša­lji­te na adre­su: Hr­vat­ska lu­tri­ja, p.p. 493, 10001 Zagreb uz naz­na­ku “Za na­grad­nu igru Bez ra­ču­na se ne ra­ču­na“. U za­tvo­re­noj ku­ver­ti, osim ra­ču­na, ne za­bo­ra­vi­te pos­la­ti i svo­je osob­ne po­dat­ke, ime i pre­zi­me, adre­su, da­tum i go­di­nu ro­đe­nja te po že­lji broj te­le­fo­na ili mo­bi­te­la. Nagradna igra pri­re­đu­je se u če­ti­ri ko­la ve­za­nih uz iz­vla­če­nja ka­ko sli­je­di: 1. ko­lo na­grad­ne igre od 15. sr­p­nja 2018. do 14. ruj­na 2018. 2. ko­lo na­grad­ne igre od 15. ruj­na 2018. do 16. stu­de­nog 2018. 3. ko­lo na­grad­ne igre od 17. stu­de­nog 2018. do 18. si­ječ­nja 2019. 4. ko­lo na­grad­ne igre od 19. si­ječ­nja 2019. do 22. ožuj­ka 2019. Is­prav­nost ra­ču­na ko­je ša­lje­te mo­že­te pro­vje­ri­ti na stra­ni­ci www.pro­vje­ri-ra­cun.hr i pri­ja­vi­ti ne­pra­vil­nos­ti Po­rez­noj upra­vi. Emi­si­je jav­nog iz­vla­če­nja do­bit­ni­ka emi­ti­rat će se u pro­gra­mu Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.