Pri­ča po­s­ljed­njeg hr­vat­skog češ­lja­ra po­či­nje dav­ne 1953. go­di­ne, kad je kao šes­na­es­to­go­diš­nji dje­čak učio za­nat od ta­da po­s­ljed­njeg za­gre­bač­ko­ga kra­lja češ­lje­va - Fra­nje Cvir­na.

PO­VRA­TAK KORIJENIMA Pa­uza od češ­ljar­stva tra­ja­la je 48 go­di­na, a on­da se u mi­ro­vi­ni od­lu­čio vra­ti­ti ve­li­koj lju­ba­vi. Da­nas nje­go­ve pro­izvo­de obo­ža­va­ju kup­ci di­ljem svi­je­ta

24sata - - ŽIVOT -

U to vri­je­me od ro­go­va su iz­ra­đi­va­li sa­mo češ­lje­ve, ukos­ni­ce i tr­za­li­ce za gi­ta­re. Vr­šak ro­ga su ba­ca­li jer ga ni­su ko­ris­ti­li. - Mene je to ci­je­lo vri­je­me kop­ka­lo jer ba­ca­mo naj­ljep­ši dio ro­ga. Kad bi Cvirn oti­šao že­ni na ka­vu, ja sam po­taj­no u ra­di­oni­ci po­čeo iz­ra­đi­va­ti ogr­li­ce. Na kra­ju sam im priz­nao či­me se ba­vim kad me ne vi­de i njih dvo­je su os­ta­li odu­šev­lje­ni. To su u po­čet­ku bi­le ogr­li­ce ap­s­trak­t­nih obli­ka i ta­ko ne­što se u Za­gre­bu nig­dje nije mo­glo ku­pi­ti. zvo­de. Glas se pro­ši­rio i ja sam opet pos­tao češ­ljar, je­di­ni u Hr­vat­skoj - ka­že. Lju­di ko­ji ko­ris­te nje­go­ve češ­lje­ve vi­še ne­ma­ju pe­rut i pso­ri­ja­zu, a jav­lja­ju mu se mno­ge že­ne ko­je vi­še ne­ma­ju pro­ble­ma sa štit­nja­čom i bol­nim zglo­bo­vi­ma. Ja­vi­li su mu se i ru­ski delegati, s na­dom da će Antun oti­ći u Mo­sk­vu i ta­mo oži­vje­ti češljarski za­nat. još efi­ka­san sa­mo u njoj - pri­ča nam Antun. Kva­li­te­tan rog sve te­že na­bav­lja, jer ka­ko ka­že, ži­vo­ti­nje ži­ve u sve go­rim uvje­ti­ma. - Ro­go­vi su vam za­pra­vo kao i nok­ti, sa­mo ma­lo deb­lji. Ako čo­vjek ima li­je­pe, čvr­ste nok­te zna­či da je zdrav. Is­to vam je i s ro­gom, od­mah se vi­di od kakve je ži­vo­ti­nje i u ko­jim je uvje­ti­ma ži­vje­la - po­jaš­nja­va Antun ko­ji je u po­tra­zi za do­brim ro­gom pro­šao ci­je­lu Hr­vat­sku, a da­nas ih ve­ći­nom na­bav­lja iz kla­oni­ca. - Rog is­tar­skog bo­ška­ri­na je naj­bo­lji i naj­k­va­li­tet­ni­ji, a bu­še iz Dal­ma­tin­ske za­go­re ta­ko­đer ima­ju ja­ko kva­li­te­tan rog, ko­ji je od­li­čan za tr­za­li­ce - ka­že češ­ljar ko­ji ve­ći­nu pro­izvo­da pro­da­je iz­van gra­ni­ca Hr­vat­ske - ve­ći­nom u zem­lja­ma di­ljem Eu­ro­pe, u Ame­ri­ci i Ka­na­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.