Sta­ri­ji lju­di lak­še pro­na­đu naj­bo­lje rje­še­nje pro­ble­ma

AKTIVIRAJTE MOZAK Rje­ša­va­nje kri­žalj­ki, vi­še kre­ta­nja i dru­že­nja bit­no po­di­žu ra­zi­nu kog­ni­tiv­nih spo­sob­nos­ti

24sata - - GODINE I SPOZNAJE -

Kog­ni­tiv­no zdravlje da­le­ko je od do­brog pam­će­nja. Ono je uklju­ču­je od­lu­či­va­nje, spoz­na­ju i rje­ša­va­nje pro­ble­ma, objas­ni­li su struč­nja­ci s ame­rič­kog Ins­ti­tu­ta za me­di­ci­nu. Ia­ko mno­gi smatraju ka­ko se kog­ni­tiv­na funk­ci­ja sma­nju­je s do­bi, znans­tve­ni­ci tvr­de da to nije toč­no. Tvr­de ka­ko sta­re­nje mo­že ima­ti i po­zi­tiv­ne učin­ke na spoz­na­ju. Spo­sob­nost rje­ša­va­nja pro­ble­ma, s go­di­na­ma se mo­že i po­bolj­ša­ti jer stu­di­je po­ka­zu­ju ka­ko sta­ri­ji lju­di čes­to mo­gu sa­gle­da­ti problem s vi­še stra­na i ta­ko pro­na­ći učin­ko­vi­ti­je rje­še­nje. Is­to ta­ko znans­tve­ni­ci s ame­rič­kog Ins­ti­tu­ta za me­di­ci­nu, go­vo­re ka­ko ne­uro­ni ne odu­mi­ru u sta­ri­joj do­bi. - To se do­ga­đa sa­mo kod obo­lje­lih od Al­zhe­ime­ro­ve bo­les­ti - go­vo­re znans­tve­ni­ci. Is­ti­ču ka­ko pos­to­je stva­ri ko­je lju­di sta­ri­je do­bi mo­gu ra­di­ti ka­ko bi oču­va­li svo­je kog­ni­tiv­no zdravlje. S Ins­ti­tu­ta ta­ko sa­vje­tu­ju lju­di­ma da sma­nje či­nje­ni­ce ri­zi­ka kar­di­ova­sku­lar­nih bo­les­ti ko­je mo­gu bi­ti uz­roč­ni­ci de­men­ci­je. - Pro­vje­ra­vaj­te svoj krv­ni tlak i pres­ta­ni­te pu­ši­ti - tvr­de znans­tve­ni­ci. Is­to ta­ko, sa­vje­tu­ju što vi­še fi­zič­kih ak­tiv­nos­ti - po­naj­vi­še šet­nje. Što se ti­če li­je­ko­va ko­je uzi­ma­te, za sva­ki od njih se po­sa­vje­tuj­te sa svo­jim li­ječ­ni­kom i ras­pi­taj­te se kak­vi su nji­ho­vi učin­ci na kog­ni­tiv­no zdravlje, od­nos­no vaš mozak. - Dru­ži­te se s lju­di­ma, iz­la­zi­te te pro­na­đi­te ne­što što vas is­pu­nja­va i ti­me se ba­vi­te. Vjež­baj­te svo­je zna­nje i rje­ša­vaj­te kri­žalj­ke ka­ko bis­te odr­ža­li kog­ni­tiv­no zdravlje - ka­za­li su s Ins­ti­tu­ta. Osim ak­tiv­ni­jeg ži­vo­ta, važ­no se i kva­li­tet­no nas­pa­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.