I JE­DAN DUBOK UDAH ŠKAKLJA GENITALIJE

Sek­su­al­na priv­lač­nost nad­v­la­da­va um, a mi mo­ra­mo na­uči­ti ov­la­da­ti so­bom - tu po­ma­že erot­ska me­di­ta­ci­ja

24sata - - GODINE I SPOZNAJE - Pi­še: ANA VUKAŠINOVIĆ

Jes­te li raz­miš­lja­li za­što že­ne žele seks i kad ni­su u ovu­la­ci­ji i u nje­ga ula­žu ener­gi­ju, bez ci­lja da os­ta­nu trud­ne? Pa zbog užit­ka, pi­še Pe­re Es­tu­pinya, autor sek­su­al­nog pri­ruč­ni­ka “S=EX² The Sci­en­ce of Sex”.

- Od­lu­ka da s ne­kim ode­mo u kre­vet je ma­nje ra­ci­onal­na ne­go što mis­li­mo, jer sek­su­al­na priv­lač­nost, ko­li­ko god je mi po­ti­ski­va­li, nad­v­la­da naš um - pi­še autor knji­ge, ko­ji umjes­to sa­vje­ta i sek­su­al­nih teh­ni­ka u obi­čan ži­vot seks do­no­si iz dru­gih di­men­zi­ja. Raz­go­va­rao je s por­no­glum­ci­ma, po­sje­tio je swin­ger­ski klub, sa­do-ma­zo pred­sta­ve, pri­čao s asek­su­ala­nim i vi­še­sek­su­al­nim po­je­din­ci­ma, fe­ti­šis­ti­ma, vi­še­or­gaz­mič­nim ženama, kao i ženama ko­je ni­kad ni­su do­ži­vje­le or­ga­zam pe­ne­tra­ci­jom. Doj­mi­lo ga se uči­ti ka­ko or­ga­zam mo­že­mo pos­ti­ći sna­gom uma. - Sje­dim s pre­kri­že­nim no­ga­ma i rav­nim le­đi­ma u At­ma­nan­da yo­ga cen­tru na Man­hat­t­nu. Vo­di­te­lji­ca ra­di­oni­ce ‘Erot­ska me­di­ta­ci­ja i sek­su­al­na ek­s­ta­za’ tra­ži­la je da pro­ve­de­mo če­ti­ri mi­nu­te di­šu­ći što in­ten­ziv­ni­je i dub­lje, usre­do­to­ču­ju­ći se na to da sva­ki udah dolazi do na­ših ge­ni­ta­li­ja i mi­lu­je ih. Ra­di­mo li to svjes­no, mo­že­mo osje­ti­ti la­ga­no ška­klja­nje i osje­ćaj da se ‘to’ za­pra­vo do­ga­đa - ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.