‘PREŠLA S ZA SVE OB

‘NA CRUZ DE FERRO POLOŽILA SAM BEDŽ UDRU­GE NI­SMO

24sata - - ZDRAVLJE -

Di­jag­no­zu ra­ka doj­ke Go­ran­ka je do­bi­la u stu­de­nom 2016. go­di­ne. Mje­sec da­na kas­ni­je bi­la je ope­ri­ra­na, a nakon to­ga je od­lu­či­la pro­mi­je­ni­ti ži­vot­ne pri­ori­te­te. Pres­ta­la je od­ga­đa­ti vlas­ti­te že­lje i ži­vje­ti za tre­nu­tak. Jed­na od stva­ri ko­je je od­ga­đa­la bio je od­la­zak na poz­na­ti ho­do­čas­nič­ki put du­ga­čak 800 ki­lo­me­ta­ra. Osva­ja­nje Ca­mi­na de San­ti­aga kre­nu­lo je 30. ko­lo­vo­za iz Sa­int Je­an Po­red de Por­ta, fran­cu­skog gra­di­ća u pod­nož­ju Pi­ri­ne­ja. - To je bi­la mo­ja ve­li­ka že­lja ko­ju sam go­di­na­ma od­ga­đa­la jer sam bi­la uvje­re­na da je ci­je­li ži­vot is­pred mene i da za­pra­vo imam ja­ko pu­no vre­me­na, pri­ča hra­bra Go­ran­ka ko­ja je na zah­tje­van put kre­nu­la s ple­me­ni­tim ci­ljem. - Že­lje­la sam na ne­ki na­čin ohra­bri­ti sve že­ne ko­je su proš­le ili još pro­la­ze is­ti pa­kao kao i ja. Kroz udru­gu Ni­smo sa­me upoz­na­la sam pre­div­ne že­ne me­đu ko­ji­ma je i glav­na sna­ga udru­ge, Ivana Ka­lo­gje­ra. Ona me na kra­ju po­tak­nu­la da ko­nač­no spre­mim tor­bu i goj­ze­ri­ce i kre­nem u avan­tu­ru ži­vo­ta, pri­sje­ća se Go­ra. Za nju je iz­nim­no va­žan bio 19. dan pu­to­va­nja. Ta­da je osvo­ji­la Cruz de Ferro ko­ji se na­la­zi na 1500 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne, a sas­to­ji se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.