SAM 900 KM BOLJELE ŽE­NE’

SA­ME. TA­KO SAM SE HTJE­LA OPROSTITI OD SVIH NA­ŠIH BO­LI, STRAH0VA I RUŽNIH TRE­NU­TA­KA’

24sata - - ZDRAVLJE -

od vi­so­kog dr­ve­nog stu­pa na ko­jem je že­ljez­ni križ, u pod­nož­ju je pet me­ta­ra vi­so­ka hr­pa ka­me­nja. Obi­čaj je da u pod­nož­ju kri­ža ho­do­čas­ni­ci po­lo­že ka­men­čić ko­ji su do­ni­je­li od ku­će i na taj se na­čin sim­bo­lič­ki ri­je­še te­re­ta. - Ja sam položila bedž Ni­smo sa­me ko­ji sam po­ni­je­la od ku­će. Me­ni to nije bilo sa­mo tra­že­nje za­šti­te. Tim či­nom sam se na ne­ki na­čin že­lje­la oprostiti od svih na­ših bo­li, stra­ho­va i ružnih tre­nu­ta­ka. Za sva­ku od vas. Bi­la je to mo­ja ma­la sve­ča­na ce­re­mo­ni­ja. Ta­mo je os­tao i dio sva­ke od vas, ka­že Go­ran­ka ko­ja je na kra­ju us­pješ­no osvo­ji­la Ca­mi­no de San­ti­ago ali on­da je shva­ti­la da u njoj ima sna­ge i za kraj svi­je­ta. Pu­to­va­nje je za­vr­ši­lo 29. ruj­na, u mjes­tu Fi­nis­ter­re ko­ja se pri­je ot­kri­ća Ame­ri­ke sma­tra­lo kra­jem svi­je­ta. Go­ran­ka je na kra­ju u sa­mo 30 da­na i s ma­lo fi­zič­ke kon­di­ci­je prošla čak 900 ki­lo­me­ta­ra za sve že­ne obo­lje­le od ra­ka doj­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.