DO­BRA SVIM BI

24sata - - SHOW -

U ma­lo vi­še od go­di­nu da­na, nakon po­vrat­ka s ro­dilj­skog do­pus­ta, Da­ria Lo­ren­ci Flatz (42) sni­mi­la je dva fil­ma, ra­di­la na ne­ko­li­ko pred­sta­va, po­put “Eva Bra­un”, “5že­na.com”, “Bro­do­lom­ke”..., a u “Če­ti­ri so­be” ško­lar­ce po­du­ča­va glu­mu... Pr­va­ki­nja Dra­me za­gre­bač­kog Hr­vat­skog na­rod­no­ga ka­za­li­šta ka­že da nema pro­ble­ma s vre­me­nom, uz sve oba­ve­ze ne­ko­li­ko sa­ti ak­tiv­no se dru­ži s tro­ji­com si­no­va, osmo­go­diš­njim bli­zan­ci­ma Ma­kom i Fra­nom te dvo­go­diš­njim Ti­nom i su­pru­gom Emi­lom. stig­ne­mo, su­prug i ja se us­kla­di­mo i sve šti­ma. I moj je po­sao, kad su pro­be, ipak sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti na dan, nije to cje­lod­nev­ni po­sao. Čak stig­nem i psa pro­še­ta­ti - ot­kri­la nam je Da­ria i nas­ta­vi­la: - Ja im ra­dim pa­la­čin­ke i slat­ko, no kad sam bi­la na ro­dilj­skom, us­pje­la sam im i ku­ha­ti. Do­da­la je ka­ko je na­vik­nu­ta na tak­ve stva­ri u svo­jem pos­lu, ka­že da pos­la ima pre­vi­še ili ga ima pre­ma­lo. Glu­mi­ca ga tre­nu­tač­no ima pu­no. Ne­dav­no je bi­la pre­mi­je­ra no­ve pred­sta­ve u kojoj igra, “Bro­do­lom­ke”, a ra­di i na no­voj, u ma­tič­noj ku­ći, “Svi nje­ni ro­đen­da­ni”. - Ja­ko sam sret­na i za­do­volj­na zbog ‘Bro­do­lom­ki’ jer smo mi auto­ri­ce tek­s­ta. Mo­ti­vi je­su od Ana Ma­ras Har­man­der, no sve smo da­le ne­ki svoj pe­čat i u to­me sam baš gu­šta­la. Do­tak­nu­li smo se osob­nih te­ma, ali i glo­bal­nih, kao što je al­ko­hol - rek­la je. Ne­dav­no je ot­kri­la ka­ko su je sta­ri­ji si­no­vi, bli­zan­ci, uoči no­ve ulo­ge pi­ta­li ho­će li bi­ti sce­na u ko­ji­ma se mo­ra lju­bi­ti s dru­gim mu­škar­cem. - Oni su pred pu­ber­te­tom, pa ih to ja­ko za­ni­ma. Nji­ma je kraj­nje neo­bič­no kad se ma­ma lju­bi s ne­kim tko im nije ta­ta. I oni su sad po­laz­ni­ci dram­ske u ‘Če­ti­ri so­be’, pa po­la­ga­no ipak shva­ća­ju da je to ipak sve sa­mo glu­ma. Evo, sad sam ima­la lju­bav­nu sce­nu, ali do­ma sam sve una­pri­jed upo­zo­ri­la rek­la je Lo­ren­ci Flatz. S go­lo­ti­njom u pred­sta­vi i fil­mu nema pro­ble­ma. Ka­že da je ne bi spu­ta­lo to što ima obi­telj. - Na­rav­no da bi za to mo­rao bi­ti oprav­dan raz­log, da to nije sa­mo za­to da bu­de ne­go je neo­p­hod­no za te­ži­nu sce­ne. Ne bih do­pus­ti­la ni­ti da mo­jom go­lo­ti­njom rek­la­mi­ra­ju dje­lo. Da mis­lim da je to kur­varl..., ne bih se ba­vi­la ovim pos­lom. Go­lo­ti­nja nije pro­ble­ma­tič­na kad za nju ima raz­lo­ga. Pa to nam je dio pos­la -

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.