SAM SA VŠIMA

SLITI HO­ĆU LI PRI­HVA­TI­TI LJU­BAV­NU SCE­NU, NO NI­SAM PROTIV TO­GA, REK­LA JE GLU­MI­CA

24sata - - SHOW -

za­klju­či­la je glu­mi­ca. Priz­na­la je da je nakon ro­đe­nja dje­ce ipak ma­lo pro­mi­je­ni­la sta­vo­ve. - Ipak poč­ne­te ma­lo vi­še raz­miš­lja­ti o ne­kim stva­ri­ma, no ne bi me dje­ca za­us­ta­vi­la u ne­kim sce­na­ma. Ni­su ni sve sce­ne sek­sa is­te, ali ako su do­bro es­te­ti­zi­ra­ne, ako ni­su bez­vez­ne, od­nos­no sa­mo da se ne­ko­ga iz­la­že, on­da bih pris­ta­la. Još je pre­ra­no re­ći ho­će li i si­no­vi za­vr­ši­ti u glu­mi, ali sta­ri­ji su kre­nu­li tim sto­pa­ma. Da­ria se pri­sje­ti­la ka­ko je ona po­če­la “po do­ma” glu­mi­ti već s če­ti­ri go­di­ne. - Tad sam već po­če­la go­vo­ri­ti da ću pos­ta­ti glu­mi­ca, ali tad je po­la mo­jih vrš­nja­ki­nja pri­ča­lo is­to. Na kra­ju je is­pa­lo da sam bi­la u pra­vu. Glu­ma je obi­lje­ži­la moj ži­vot i uži­vam u os­lu ko­ji ra­dim - do­da­la je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.