ANDREU SU O KRUMPIRIĆI U

NE STO­JI ZA ŠTEDNJAKOM Le­on ina­če ne ku­ha, a Andreu že­li osvo­ji­ti os­li­ćem u smrv­lje­nim kek­si­ma i pi­vi

24sata - - SHOW -

Le­on Jo­zić (26), re­cep­ci­onar u ho­te­lu, ku­ha sa­mo kad mo­ra, i to uglav­nom jed­nos­tav­na je­la. Svo­jim po­ha­nim os­li­ćem us­pio je odu­še­vi­ti sut­ki­nju showa “Lju­bav ide kroz že­lu­dac” Andreu An­dra­ssy (33). Pr­vog da­na sni­ma­nja imao je tre­mu, ali dru­gi dan se već opus­tio pred ka­me­ra­ma i nije stre­pio od su­dač­ke pro­cje­ne nje­go­va ku­li­nar­skog umi­je­ća. Ia­ko je vr­hu­nac nje­go­ve ku­li­nar­ske ka­ri­je­re ri­žo­to s plo­do­vi­ma mo­ra, pred An­dra­ssy je sa­mo­uvje­re­no iz­nio os­li­ća u piv­skom ti­jes­tu s pr­že­nim krum­pi­ri­ći­ma, ko­je je pos­lu­žio u bro­di­ću od novina. Ta­ko se pos­lu­žu­je bri­tan­ska pos­las­ti­ca fish&chips, pa je Le­on dobio ide­ju da svo­je je­lo pos­lu­ži u omo­tu ko­ji je sas­ta­vio od novina 24sa­ta. - Ja­ko mi se svi­đa ka­ko si ovo pos­lu­žio - rek­la mu je An­dra­ssy. Sut­ki­nja An­drea ka­že da ina­če ne je­de os­li­ća. - Kad ču­jem da će net­ko za ru­čak pri­pre­mi­ti os­li­ća, pi­tam se za­što ni­sam iz­mis­li­la da ne mo­gu do­ći - ko­men­ti­ra­la je An­drea Le­onov oda­bir glav­ne na­mir­ni­ce i do­da­la da ju je ja­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.