DUŠEVILI BRO­DI­ĆU

24sata - - SHOW -

iz­na­na­di­la nje­go­va iz­ved­ba. - Naj­važ­ni­ji dio re­cep­ta je i naj­čud­ni­ji: os­lić prvo ura­nja­mo u smrv­lje­ne kre­ke­re i braš­no, a tek on­da u piv­sku smje­su. Ta­kav je pos­tu­pak jer je os­lić do­volj­no vla­žan nakon od­mr­za­va­nja - objas­nio je Le­on, ko­ji se hra­bro upus­tio u, sa­mo na­oko jed­nos­tav­no, spre­ma­nje os­li­ća. U smje­su za piv­sko ti­jes­to sta­vio je dvi­je ve­li­ke žli­ce gus­ti­na, po­la vre­ći­ce pra­ška za pe­ci­vo, jed­nu ma­lu žli­cu so­li, jed­nu žli­cu mik­sa za­či­na, po­la žli­ce cr­ve­ne pa­pri­ke, po­la žli­ce ka­jen­skog pa­pra, 1 dl mli­je­ka i 1 dl pi­va. U dru­goj po­su­di smr­vio je kre­ke­re i do­dao pet žli­ca braš­na. Le­on ina­če ne ku­ha čes­to, a kad i priprema je­lo, to je ne­što jed­nos­tav­no. - Uglav­nom ku­ham ne­što na br­zi­nu, na­ru­čim ili pri­pre­mim go­to­vo je­lo - re­kao nam je Le­on. Dra­go mu je da se An­dre­ji svi­dio nje­gov obrok, pa će to po­no­vi­ti na ve­če­ri s dje­voj­kom, kojoj je ra­ni­je spre­mao ri­žo­to od plo­do­va mo­ra. - Za­nim­lji­vo je je­lo i nije kom­pli­ci­ra­no za spre­ma­nje. Si­gur­no ću ga po­no­vo ra­di­ti dje­voj­ci, ali i pri­ja­te­lji­ma i ro­di­te­lji­ma - re­kao je kan­di­dat showa “Lju­bav ide kroz že­lu­dac”. Le­ono­vo naj­dra­že je­lo su lig­nje, a je li Andreu, ko­ja ina­če nije lju­bi­te­lji­ca ri­be, us­pio osvo­ji­ti os­li­ćem, po­gle­daj­te u po­s­ljed­njoj epi­zo­di u če­t­vr­tak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.