‘Do Yo­uTu­be tro­na me ni­su za­us­ta­vi­le in­tri­ge i raz­ne splet­ke’

IZMIŠLJALI LA­ŽI Kad ni­sam ima­la deč­ka, go­vo­ri­li su da sam lez­bij­ka, sa smi­je­škom da­nas pri­ča Pe­tra

24sata - - SHOW -

Pe­tra Di­mić (18) bi­la je po­put sva­ke dru­ge ti­nej­dže­ri­ce kad je otvo­ri­la pro­fil na Ins­ta­gra­mu te se upus­ti­la u svi­jet Yo­uTu­bea, ko­ji je tad bio nov, ne­is­tra­žen, po­go­to­vo u Hr­vat­skoj. Pe­tra je tad ima­la 12 go­di­na. Na Yo­uTu­be ju je pri­vuk­la zna­ti­že­lja, a usko­ro je pos­tao i ži­vot ko­ji ži­vi da­nas. Od pr­vih vi­dea ko­je je sni­mi­la prošlo je šest go­di­na. - Trud, ori­gi­nal­nost i ka­rak­ter su naj­važ­ni­ji. Nit­ko od nas nije sa­vr­šen – rek­la je. Poz­na­ta pod na­zi­vom Sa­moo Pe­traa, što je ujed­no ime nje­zi­no­ga ka­na­la, ova ti­nej­dže­ri­ca sni­ma vi­dee u ko­ji­ma di­je­li sa­vje­te za šmin­ka­nje, raz­ne vlo­go­ve i za­ba­van sa­dr­žaj, ali i one oz­bilj­ni­je te­me po­put bul­lyin­ga, de­pre­si­je i te­ma ko­je mu­če ve­ći­nu ti­nej­dže­ra. Nje­zi­nim je ro­di­te­lji­ma tre­ba­lo mno­go vre­me­na da shva­te ka­ko funk­ci­oni­ra druš­tve­na mre­ža 21. sto­lje­ća zbog ko­je od 15. go­di­ne ne ovi­si o nji­ho­voj fi­nan­cij­skoj po­mo­ći. No u po­čet­ku nije bilo baj­no. - Lju­di su kri­tič­ki nas­tro­je­ni i ni­su svjes­ni da i mi ima­mo emo­ci­je po­put os­ta­lih – is­pri­ča­la je. Kad imaš 160.000 pra­ti­te­lja na Yo­uTu­be ka­na­lu i vi­še od 330.000 pra­ti­te­lja na Ins­ta­gra­mu, nor­mal­no je ču­ti lu­de pri­če o se­bi ko­ji­ma se sa­mo na­smi­ješ i nas­ta­viš da­lje, kao što upra­vo i Pe­tra či­ni. - Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, dok sam ni­sam ima­la deč­ka, pro­ču­la se pri­ča o me­ni da sam lez­bij­ka. Bilo je to baš smi­ješ­no – za­klju­či­la je. Pe­tra kao i mno­gi r dolazi u Are­nu Zagreb 21. lis­to­pa­da na To­tal­ni Jo­omBo­os. Ulaz­ni­ce ku­pi­te na En­trio.hr ili na svim En­trio pro­daj­nim mjes­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.