NU­LA ULIGI NA­CI­JA: PROSJECNA CROATIA

ZLAT­KO DA­LIĆ: ZA UTAK­MI­CU S JORDANOM U PONEDJ ELJAK OSLOBODIT ĆU MO­DRI­ĆA, PERIŠIĆA I RA­KI­TI­ĆA. PRI­LI­KU ĆE DO­BI­TI MLA­ĐI IGRA­ČI...

24sata - - SPORT - Pi­še: DA­NI­JEL VUKUŠIĆ

Sa­blas­no, ne­no­go­met­no, a opet - dos­ta za­nim­lji­vo. U dru­gom ko­lu Li­ge na­ci­ja Hr­vat­ska i En­gle­ska su u re­pri­zi po­lu­fi­na­la Svjet­skog pr­vens­tva, pred praz­nim tri­bi­na­ma Ru­je­vi­ce (zad­nja utak­mi­ca kaz­ne za ku­kas­ti križ na Po­lju­du), po­di­je­li­li bo­do­ve i to pr­vens­tve­no za­hva­lju­ju­ći sjaj­nom mla­dom Di­na­mo­vom vra­ta­ru Do­mi­ni­ku Li­va­ko­vi­ću (23) ko­ji je u dru­gom po­lu­vre­me­nu iz­lu­dio Mo­urin­ho­vog na­pa­da­ča Mar­cu­sa Ra­sh­for­da. U su­da­ru mla­dih maj­sto­ra... Di­na­mo - Man. Uni­ted 1-0. Hr­vat­ska je bi­la ne­što po­du­zet­ni­ja u pr­vom di­je­lu. Raz­li­ka u kla­si u na­šu ko­rist je ne­upit­na (npr. Ma­teo Ko­va­čić ima vi­še znanja ne­go svi en­gle­ski ve­z­nja­ci za­jed­no) no Zlat­ko Da­lić ima 100% pra­vo. Li­ga na­ci­ja mo­žda nije po­sve be­smis­le­na kao što ka­že Jur­gen Klopp, ali je de­fi­ni­tiv­no doš­la pre­br­zo nakon Mun­di­ja­la. Je­dan od kla­sič­nih raz­lo­ga zbog ko­jih ži­vi ha­sh­tag #Aga­ins­tMo­der­nFo­ot­ball.

TRI LAVA S TRI NA­PA­DA­ČA

Da­lić je na trav­njak pos­lao naj­av­lje­nih 4-3-3 s Kra­ma­ri­ćem i Re­bi­ćem u na­pa­dač­kom ter­ce­tu uz Perišića te Ko­va­či­ća na zad­njem veznom. So­ut­h­ga­te je iz­ne­na­dio odus­tav­ši od svo­jih tra­di­ci­onal­nih 3-5-2, dru­goj re­pre­zen­ta­ci­ji pla­ne­te

su­prot­sta­vio je Tri lava sa tri na­pa­da­ča (Ster­ling - Ka­ne Ra­sh­ford). En­gle­zi su bi­li bo­lji, a Hr­vat­ska je ne­što za­pri­je­ti­la za­hva­lju­ju­ći An­ti Re­bi­ću, ko­ji je igrao na po­zi­ci­ji Man­dže.

OZLJEDIO SE MA­TEO KO­VA­ČIĆ

- Za­do­vo­ljan sam, on to mo­že ja­ko do­bro odi­gra­ti. Ima si­li­nu, agre­siv­nost i br­zi­nu. Ali, ovo još nije na onoj ra­zi­ni na kojoj smo bi­li u Ru­si­ji - re­kao je iz­bor­nik Zlat­ko Da­lić. U fi­ni­šu utakmice se, na ža­lost, oz­li­je­dio Ko­va­čić umjes­to ko­jeg je ušao Ba­delj. S En­gle­skom smo re­mi­zi­ra­li, u re­al­no, ne po­seb­no bit­noj utak­mi­ci. Se­zo­na se tek za­huk­ta­va, kad do­đu ve­li­ke utakmice pra­vu će for­mu, vje­ru­je­mo, do­hva­ti­ti i naj­bo­lji na svi­je­tu Mo­drić i os­ta­tak maj­stor­ske dru­ži­ne Da­li­ća. Sli­je­di su­sret protiv Jor­da­na, a Da­lić u tom su­sre­tu ne­će mo­ći ra­ču­na­ti na po­naj­bo­lje igra­če.

PROTIV JOR­DA­NA - KLINCI

- Oslobodit ću Mo­dri­ća, Perišića i Ra­ki­ti­ća. Tre­ba im od­mor, a ubr­zo igra­ju s klu­bo­vi­ma u Li­gi pr­va­ka. Protiv Jor­da­na će pri­li­ku do­bi­ti ne­ki mla­đi igra­či - re­kao je Da­lić. Pre­ve­de­no, igrat će Bra­da­rić, Bar­to­lec, Pa­ša­lić, Rog... S obliž­njeg br­daš­ca su­sret je gle­da­lo 20 En­gle­za, a je­dan se ma­ski­rao u re­da­ra i po­ku­šao ući na sta­di­on. Nije us­pio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.