SPAVASˇ LI MIRNO, MILANE?!

‘Vri­šta­la sam od mu­ke dok su mi ču­pa­li mr­tvu be­bu iz utro­be’ ‘Užas, stru­ga­li su me kao svi­nju’ ‘Uze­li su mi dos­to­jans­tvo‘ Pro­tiv uvje­ta u bol­ni­ca­ma po­bu­ni­lo se sto­ti­ne že­na...

24sata - - PRVA STRANICA -

ŽE­NE PRO­TIV MINISTRA I dok im se li­ječ­ni­ci is­pri­ča­va­ju, Ku­jun­džić se, kao i obič­no, pra­vi glup...

“TO SU TAK­VI JEZIVI BO­LO­VI KAKVE NI­TI JE­DAN MU­ŠKA­RAC NE MO­ŽE ZA­MIS­LI­TI”

Sla­von­ka11 još pam­ti sil­nu bol

“OSJEĆALA SAM SE KAO RASPLODNA KRAVA I DAN DA­NAS PAM­TIM TU STRAHOTU”

Ho­ror, ko­men­ta­to­ri­ca na 24sa­ta.hr

PRA­VO NA IZ­BOR PROPISANO ZAKONOM Mr. sc. Jas­na Ka­ra­čić pred­sjed­ni­ca Udru­ge za pro­mi­ca­nje pra­va pa­ci­je­na­ta ka­že da bi tre­ba­lo po­šti­va­ti pra­vo na iz­bor ko­ji je pro­pi­san zakonom. Is­ti­če da ne­ma­mo svi is­ti prag to­le­ran­ci­je na bol i ne mo­že net­ko drugi od­lu­či­ti da li pa­ci­jen­ti­cu bo­li ili ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.