Za­šti­ta­ra ubi­la me­tal­na vra­ta

TRA­GE­DI­JA Zdrav­ko Ore­ško­vić (51) za­tva­rao je u pe­tak na­ve­čer ma­siv­na ulaz­na vra­ta na par­ki­ra­li­štu tr­go­vač­kog cen­tra u Bje­lo­va­ru. Is­pa­la su iz le­ža­ja i pok­lo­pi­la ga

24sata - - NEWS -

Ne mo­gu vje­ro­va­ti da ga vi­še ne­ma. Ovo je ve­li­ka tra­ge­di­ja na sve nas u ovom pos­lu, kazao je u šo­ku jed­na od ko­le­ga tra­gič­no stra­da­log za­šti­ta­ra Zdrav­ka Ore­ško­vi­ća. (51). Rad­ni­ci ko­ji su doš­li u su­bo­tu uju­tro u smje­nu u tr­go­vač­ki cen­tar JYSK u Bje­lo­va­ru pro­naš­li su nje­go­vo ti­je­lo. Zdrav­ko, ko­ji je bio za­pos­len u za­šti­tar­skog tvrt­ki So­kol Ma­rić, u pe­tak na­ve­čer za­tva­rao je ulaz­na vra­ta par­ki­ra­li­šta tr­go­vač­kog cen­tra na­kon što je cen­tar pres­tao s ra­dom u 21 sat. Ne­kad su vra­ta bi­la po­go­nje­na mo­to­rom, no odav­no ih se mo­ra pov­la­či­ti. U jed­nom tre­nut­ku, pret­pos­tav­lja se, ma­siv­na me­tal­na vra­ta is­pa­la su iz le­ža­ja i pa­la na Zdrav­ka, pi­še bje­lo­var.live. Od si­li­ne udar­ca je pre­mi­nuo, a iza se­be je os­ta­vio ne­vjen­ča­nu su­pru­gu i nje­zi­nu kći. - Ko­le­ga je bio du­ša od čo­vje­ka. Uvi­jek je bio spre­man za za­fr­kan­ci­ju. Čak se čes­to ša­lio i na vlas­ti­ti ra­čun, a zna­mo da je to od­li­ka do­brih lju­di. Bio je stra­ho­vi­to sa­vjes­tan i mar­ljiv rad­nik. Ne mo­gu vje­ro­va­ti da ga vi­še ne­ma. Go­di­na­ma smo ra­di­li u is­toj tvrt­ki dok nas pu­te­vi ni­su raz­dvo­ji­li. Ovo je ve­li­ka tra­ge­di­ja za sve nas u ovom pos­lu. Ovim pu­tem že­lim iz­ra­zi­ti i su­ćut obi­te­lji u ime svih ko­le­ga - kazao je je­dan od ko­le­ga stra­da­log za­šti­ta­ra. Po­li­caj­ci su do su­bot­njih po­pod­nev­nih sa­ti ra­di­li oče­vid. Ti­je­lo su pre­vez­li na Odjel pa­to­lo­gi­je bje­lo­var­ske Op­će bol­ni­ce zbog ob­duk­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.