Ivan je ro­đen sa 960 gra­ma i 36 cen­ti­me­ta­ra. Od­mah je za­vr­šio na apa­ra­ti­ma.

24sata - - NEWS -

- Kad sam ga su­tra pr­vi put vi­dje­la, to mi je bi­lo straš­no. Li­ječ­ni­ci­ma je bi­la znans­tve­na fan­tas­ti­ka da on mo­že pre­ži­vje­ti. Od po­čet­ka su nas pri­pre­ma­li na naj­go­re. Ali proš­la su 24 sa­ta, pa 48, a Ivan se bo­rio kao lav. Vi­jes­ti su bi­le sve bo­lje i bo­lje, sve do 17. da­na ka­da je dobio sep­su. Rek­li su nam da je sta­nje ja­ko te­ško - pri­ča­ju nam Iva­na i su­prug Ju­lio, do­da­ju­ći ka­ko je naj­ve­ći po­sao u spa­ša­va­nju nji­ho­va sina na­pra­vio Bog. Ma­le­ni Ivan ku­ći je do­šao tek na­kon tri mje­se­ca. Imao je i dvi­je la­ser­ske ope­ra­ci­je oči­ju jer mu je pri­je­tio gu­bi­tak vi­da. svi­jet je doš­la pri­je 25 go­di­na, te­ška tek 1,4 ki­lo­gra­ma te du­gač­ka 36 cen­ti­me­ta­ra. - Tje­ši­lo me je što je pri po­ro­du od­mah za­pla­ka­la, no ni­sam je mo­gla ni pri­mi­ti u ru­ke jer su je od­mah od­ni­je­li u in­ku­ba­tor. Ka­da sam je pr­vi put doš­la po­gle­da­ti, one­svi­jes­ti­la sam se. Sje­ćam se da joj je naj­ma­nja, nul­ta pe­le­na, ta­da se­za­la do vra­ta dok su sa stra­ne vi­ri­le ma­juš­ne ru­či­ce - pri­sje­ća se ma­ma Da­ja­na. Iako je pri ro­đe­nju ima­la ru­pi­cu na sr­cu, da­nas Jo­si­pa vo­di ak­ti­van, sport­ski ži­vot. - Tre­ni­ram sva­ki dan i, is­kre­no, ne znam što bih bez ru­ko­me­ta. S ru­ko­me­tom sam pro­pu­to­va­la svi­jet, ru­ko­met me oja­čao, ulio mi sa­mo­po­uz­da­nje, is­pu­nio me u svim seg­men­ti­ma - ka­že nam Jo­si­pa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.