M ADRE­SU ZA A NE SPOL...’

PUNOMOĆ OVJERENU KOD BILJEŽNIKA NA KO­JOJ MO­RA PISATI DA JE BAŠ ZA TU NAMJENU

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Tra­žio sam HEP da račune za stru­ju ša­lju na mo­ju adre­su, jer ta­mo gdje sti­žu, moj te­ško po­kret­ni otac je sa­mo po­vre­me­no. Bro­ji­lo gla­si na oca ko­ji ima 80 go­di­na, a oni tra­že da do­đe k nji­ma. Pa ne mi­je­njam spol ne­go adre­su, po­ža­lio nam se či­ta­telj iz Dal­ma­ci­je. - Promjenu adre­se za dos­ta­vu ra­ču­na ku­pac ili onaj tko ima ugo­vor s HEP-om, mo­že tražiti na te­le­fon 0800 300 303, sla­njem e-ma­ila na elek­tra@hep.hr ili do­la­skom u re­gi­onal­ne cen­tre Elek­tre u Za­gre­bu, Osi­je­ku, Ri­je­ci ili Spli­tu - rek­li su iz HEP-a. Do­da­li su da za promjenu adre­se dos­ta­ve ra­ču­na, osim no­ve adre­se, tre­ba ši­fra ugo­vor­nog ra­ču­na te pos­lov­nog part­ne­ra i na­ziv kup­ca ko­ji su na ra­ču­nu za stru­ju. - Ka­da to ku­pac ne mo­že sam, mo­že opu­no­mo­ći­ti ne­ko­ga. Za promjenu adre­se sla­nja ra­ču­na do­volj­no je naz­na­či­ti da se oso­ba opu­no­mo­ću­je za tu svr­hu do­da­li su iz HEP-a. Či­ta­telj je pos­lao vi­še upi­ta, naj­pri­je is­pos­ta­vi u Dal­ma­ci­ji, pa su rek­li da pi­ta Zagreb. Na­kon broj­nih ma­ilo­va ipak su mu od­go­vo­ri­li da ne mo­ra po punomoć kod bilježnika. - Pro­mje­ne mo­že tražiti no­si­telj mjer­nog mjes­ta od­nos­ni ku­pac ili nje­gov opu­no­mo­će­nik. Mo­že nam se obra­ti­ti ku­pac ili nam vi mo­že­te dos­ta­vi­ti punomoć. Ne mo­ra bi­ti ovje­re­na kod jav­nog bilježnika već tre­ba­mo sa­mo pot­pis kup­ca da je su­gla­san da u nje­go­vo ime tra­ži­te tu promjenu - od­go­vo­ri­li su či­ta­te­lju iz HEP-a. Pi­ta­li smo i dru­ge pru­ža­te­lje us­lu­ga ka­ko kod njih net­ko mo­že pro­mi­je­ni­ti adre­su za dos­ta­vu ra­ču­na. - Za promjenu adre­se dos­ta­ve uplat­ni­ce tre­ba po­pu­ni­ti i pot­pi­sa­ti za­mol­bu, a mo­že se na­ći na na­šoj web stra­ni­ci. Ne tre­ba ju nositi u Pli­na­ru. Mo­že se pos­la­ti po­štom, e-ma­ilom ili fak­som - od­go­vo­ri­li su iz Grad­ske pli­na­re Zagreb-Ops­kr­ba. Za promjenu adre­se dos­ta­ve ra­ču­na u ne­či­je ime u Za­dar­skoj Čis­to­ći tre­ba punomoć ovje­re­na kod bilježnika na ko­joj će pisati da je za “sve rad­nje ve­za­ne uz ko­ri­šte­nje us­lu­ga Čis­to­će”. Split­skoj Čis­to­ći do­vo­ljan je do­pis te ko­pi­ja osob­ne is­kaz­ni­ce na ko­ju adre­su ko­ris­nik že­li da mu do­la­ze ra­ču­ni, a to se mo­že pos­la­ti po­štom, ma­ilom ili fak­som. U osječ­kom Uni­ko­mu pro­mje­na adre­se za dos­ta­vu ra­ču­na mo­že se na­pra­vi­ti i na zah­tjev čla­na uže obi­te­lji ko­ris­ni­ka, a on tre­ba pod­ni­je­ti Punomoć ko­ju ovje­ra­va jav­ni bi­ljež­nik sto­ji 47,50 ku­na, a do­la­zak ku­ći pla­ća se još 200 ku­na. To je iz­la­zak do sat vre­me­na, pa je naj­bo­lje za to oda­bra­ti naj­bli­žeg. Ta punomoć mo­že bi­ti za vi­še stva­ri, no tre­ba u njoj pre­ciz­no na­pi­sa­ti za što će sve vri­je­di­ti. I u po­šti se mo­že pot­pi­sa­ti punomoć, no ona je sa­mo za pi­sma i vri­je­di go­di­nu da­na. Pot­pi­su­je li se u po­šti, sto­ji 62,50 ku­na, a mo­gu se dos­ta­vi­ti na kuć­nu ada­re­su, pa će ko­šta­ti 101,70 ku­na. Po­štan­skim us­lu­ga­ma ba­vi se još dva­de­se­tak tvrt­ki, a svaka od njih ima svo­ja pra­vi­la. pi­sa­nu za­mol­bu u ko­joj će na­ves­ti sve po­dat­ke. - Ima­mo pu­no onih ko­ji objek­te ko­ris­te sa­mo se­zon­ski, pa im od­mah nu­di­mo mo­guć­nost dos­ta­ve ra­ču­na na dru­gu adre­su. Ko­ris­nik mo­že po­pu­ni­ti i pot­pi­sa­ti naš obra­zac iz­ja­ve. Mo­že ju k na­ma dos­ta­vi­ti i net­ko drugi ili pos­la­ti po­štom ili ema­ilom - od­go­vo­ri­li su iz pul­ske Her­cu­la­nee. Za promjenu adre­se i kod Op­ti­ma te­le­ko­ma do­volj­no je da ko­ris­nik pot­pi­še iz­ja­vu, a mo­že ju se dos­ta­vi­ti po­štom, ma­ilom ili fak­som. Mo­že se to i te­le­fon­ski, a tu mo­guć­nost nu­de i T- Com te A1. Iz A1 kažu da će pro­vje­ri­ti po­da­ta­ke ka­ko bi ut­vr­di­li iden­ti­tet po­zi­va­te­lja, a pot­pi­sa­ni zah­tjev za promjenu adre­se te pres­li­ka osob­ne is­kaz­ni­ce mo­gu se pos­la­ti po­štom ili s e-adre­se ve­ri­fi­ci­ra­ne kod A1. Promjenu dos­tav­ne adre­se u ime ko­ris­ni­ka mo­že za­tra­ži­ti i dru­ga oso­ba uz pre­do­če­nje pu­no­mo­ći ovje­re­ne kod bilježnika. U Hr­vat­skom te­le­ko­mu se to mo­že je­di­no na pro­daj­nom mjes­tu, a u pu­no­mo­ći mo­ra pisati da se iz­da­je u svr­hu pro­mje­ne dos­tav­ne adre­se ili ad­mi­nis­tri­ra­nja us­lu­ga. U A1 se punomoć mo­že i pos­la­ti, ali opu­no­mo­će­nik ne mo­že te­le­fo­nom tražiti promjenu dos­tav­ne adre­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.