Ne­ki­ma je poz­li­lo od po­tres­nih is­po­vi­jes­ti

HOĆEMO PRO­CE­SE Hit­na pomoć in­ter­ve­ni­ra­la je tri pu­ta. In­ci­de­na­ta ni­je bi­lo. Prosvjednici su u Vukovar doš­li iz svih kra­je­va no­se­ći zas­ta­ve s ime­ni­ma mjes­ta

24sata - - NEWS -

Vla­di­mir Šeks je iz­vi­ždan, od is­tak­nu­ti­jih ha­de­ze­ova­ca u Vukovaru je bio or­ga­ni­za­tor sku­pa Ivan Pe­na­va i Ste­vo Cu­lej. Mi­li­jan Br­kić ni­je se po­ja­vio, a na sku­pu je bi­lo 8 do 9 ti­su­ća lju­di. Od poz­na­ti­jih po­li­ti­ča­ra i jav­nih oso­ba na sku­pu su se po­ja­vi­li Bru­na Esih, Želj­ko Glas­no­vić, Zlat­ko Ha­san­be­go­vić, Želj­ka Mar­kić, Hr­vo­je Ze­ka­no­vić, Mi­ro Bulj Đu­ro Glo­go­ški... - Kao dr­ža­va smo ja­ko za­ka­za­li kroz za­ko­no­dav­nu, iz­vr­š­nu i sud­sku vlast. Za to svi sno­si­mo od­go­vor­nost. Ali da­le­ko naj­ve­ću duž­nos­ni­ci ko­ji su ob­na­ša­li funk­ci­ju u pro­tek­lom vre­me­num kazao je or­ga­ni­za­tor sku­pa, gra­do­na­čel­nik Vu­ko­va­ra Ivan Pe­na­va i upi­tao tko je od­go­vo­ran za to što je pred­met Ov­ča­ra otvo­ren tek proš­le go­di­ne. -Mi još da­nas s ovog mjes­ta po­niz­no mo­li­mo, po­mo­zi­te nam. Ako ne zna­te ka­ko, mi će­mo vam po­mo­ći. Za po­če­tak pro­mi­je­ni­te za­ko­ne ko­ji se ti­ču is­tra­ži­va­nja rat­nih zlo­či­na i pri­la­go­di­te ih ovom vre­me­nu i pros­to­ru - po­ru­čio je Pe­na­va. - Udru­ga lo­go­ra­ša po­dig­nu­la je na de­set­ke pri­ja­va DORH-u, ali ni­kad ni­smo do­bi­li ni jed­nu po­t­vr­du da su to za­pri­mi­li. U tim pri­ja­va­ma su ime­na sto­ti­ne Sr­ba, na­ših krv­ni­ka, ko­je se tre­ba pro­ce­su­ira­ti za kon­kret­ne zlo­či­ne i sve što su nam ra­di­li. DORH ne ra­di svoj po­sao, ko­me oni to po­la­žu račune? Ka­ko vas ni­je sram sje­di­ti u fo­te­lja­ma, pri­ma­ti pla­ću, a ne šti­ti­ti gra­đa­ne ove zemlje, po­šti­va­ti za­ko­ne i Us­tav RH - re­kao je Da­ni­jel Re­hak iz Udru­ge lo­go­ra­ša. - Po­ku­šaj­te za­mis­li­ti ka­ko je to sres­ti na uli­ci svog si­lo­va­te­lja. Ima­la sam 22 go­di­ne ka­da sam pr­vi pu­ta si­lo­va­na. Rek­li su mi da mo­ram šu­tje­ti jer će me si­lo­va­ti svih de­set... Si­lo­va­na sam vi­še pu­ta. Sa mnom bar još pet že­na ko­je šu­te. Ja sam pro­go­vo­ri­la. Te­ško je... Po­ku­ša­la sam se i ubi­ti. Sre­ćem svo­je si­lo­va­te­lje u gra­du, plju­nem na njih, jed­nog sam i uda­ri­la ki­šo­bra­nom pa me je tu­žio - rek­la je Snje­ža­na Ka­ra­ula Ma­ljak. Zbog po­tres­nih pri­ča ne­ki­ma je poz­li­lo pa je hit­na pomoć in­ter­ve­ni­ra­la tri pu­ta. In­ci­de­na­ta ni­je bi­lo. Prosvjednici su u Vukovar doš­li iz svih kra­je­va Hr­vat­ske, no­se­ći zas­ta­ve s ime­ni­ma mjes­ta, od Ška­br­nje i Za­dra, pre­ko Gos­pi­ća do Ri­je­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.