‘Tvr­di­li su da je ces­ta si­gur­na, a Marko je sad dio cr­ne sta­tis­ti­ke’

24sata - - NEWS -

Na­šeg Mar­ka vi­še ne­ma. Ro­di­te­lji su pot­pu­no shr­va­ni, je­dva su se smi­ri­li. Bio je ja­ko do­bar dje­čak i pos­lu­šan, na ru­bu sna­ga go­vo­ri Zden­ka, ba­ka Mar­ka Mi­ha­li­ća (10) ko­jeg je u pe­tak u Tur­nju pre­ga­zio ka­mi­on. Broj­ni mje­šta­ni, pri­ja­te­lji, rod­bi­na ti­je­kom pet­ka i su­bo­te su na mjes­tu stra­da­va­nja doš­li upa­li­ti svi­je­će, a naj­a­vi­li su i pro­s­vjed jer se ne rje­ša­va du­go­go­diš­nji pro­blem. - Proš­le go­di­ne su od­bi­li zah­tjev na­še rav­na­te­lji­ce za bo­lji nad­zor tog di­je­la ces­te tvr­de­ći da je to si­gu­ran dio, a Marko je sad pos­tao cr­na sta­tis­ti­ka. Osob­no sam pri­je tje­dan da­na sas­ta­vi­la pe­ti­ci­je za bo­lje uvje­te, ali na­ža­lost pre­kas­no - ka­že Iva Ili­jaš La­tas, maj­ka dje­voj­či­ce koja je s Mar­kom iš­la u raz­red. (at)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.