Dra­gan Cr­no­go­rac: Ni­sam uzi­mao du­ple tro­ško­ve

PODIGLI OPTUŽNICU Biv­ši zas­tup­nik SDSS-a usko­ro će na sud zbog op­tuž­be da je ko­ris­tio vo­zi­lo SNV-a, a na­pla­ći­vao tro­ško­ve kao da do­la­zi svo­jim autom

24sata - - NEWS - Pi­še: BO­RIS RAŠETA

Za­gre­bač­ko Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo di­glo je optužnicu pro­tiv Dra­ga­na Cr­no­gor­ca (40) te­re­te­ći ga da je, na­pla­ću­ju­ći laž­ne put­ne tro­ško­ve, za 18.678,53 ku­ne ošte­tio dr­žav­ni pro­ra­čun. Cr­no­go­rac je taj tro­šak na­vod­no uči­nio od pro­sin­ca 2012. do ruj­na 2015. pu­tu­ju­ći od Vu­ko­va­ra do Za­gre­ba vo­zi­lom Za­jed­nič­kog vi­je­ća op­ći­na Vukovar, na­pla­ću­ju­ći tro­šak ko­ri­šte­nja vlas­ti­tog vo­zi­la. -Vi ste pr­vi me­dij ko­ji me na­zvao, re­kao nam je Cr­no­go­rac. -Ja sam za optužnicu saz­nao iz me­di­ja. Pro­tiv me­ne je za to svo­je­dob­no pos­la­na ano­nim­na pri­ja­va, o ko­joj sam se iz­as­nio. Ni­sam kriv, ni­sam ra­dio to što mi se stav­lja na te­ret i to ću i do­ka­za­ti. Ta je pri­ja­va ima­la po­li­tič­ke mo­ti­ve. Mi smo ta­da po­dr­ža­va­li Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ju i tre­ba­lo nas je pri­tis­nu­ti. Sve ću to ra­zjas­ni­ti na su­du, re­kao je Cr­no­go­rac, pa do­dao ka­ko to ni­je bio je­di­ni slu­čaj. - Pre­ma me­di­ji­ma, već mi je pre­su­đe­no. Dok sam bio u Sa­bo­ru, na­pa­li su me da sam sin rat­nog zlo­čin­ca. I tom sam mo­rao do­ka­zi­va­ti na su­du, ali sam do­ka­zao, kao što ću i ovo.

‘RAZJASNIT ĆU NA SU­DU’ ODO Zagreb te­re­ti Cr­no­gor­ca da je za 18.678,53 ku­ne ošte­tio dr­žav­ni pro­ra­čun va­ra­ju­ći na put­nim tro­ško­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.