KAKVI S KAKVI N

24sata - - ŽIVOT -

U sek­su­al­nim ča­ri­ma svi lju­di že­le uži­va­ti, bez ob­zi­ra ko­jem zo­di­jač­kom zna­ku pri­pa­da­ju. No dok će mno­gi tom či­nu pris­tu­pi­ti bez po­seb­nih pri­pre­ma, kao ne­če­mu ru­tin­skom i uobi­ča­je­nom, drugi će stra­te­ški raz­ra­đi­va­ti sva­ki de­talj. Ne­ki su pri­je seksa uz­bu­đe­ni da se je­dva kon­tro­li­ra­ju, drugi s la­ko­ćom ot­pu­šta­ju svo­je erot­ske koč­ni­ce, dok su tre­ći opu­šte­ni i kon­tro­li­ra­ni. Ni na­kon seksa ni­smo svi is­ti – dok jed­ni že­le nas­ta­vi­ti svoj lju­bav­ni ma­ra­ton

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.