SIN ĆE ME VO­ZI­TI U NO­VOM AUTOMOBILU

ODUŠEVLJENA NAGRADOM Či­ta­te­lji­ca Ma­ra Ku­no­vić osvo­ji­la je Se­at Aro­nu, a ot­kri­la nam je ka­ko ni­kad ni­je ima­la no­vi ne­go sa­mo po­lov­ni auto­mo­bil... NAGRADNA IGRA: BEZ RA­ČU­NA SE NE RA­ČU­NA

24sata - - ŽIVOT -

Ja­ko sam uz­bu­đe­na, ne mo­gu do­ći k se­bi od sre­će. Kad me Zu­hra na­zvao, ni­sam mo­gla vje­ro­va­ti da sam baš ja do­bi­la auto, odu­šev­lje­no je pri­ča­la Ma­ra Ku­no­vić (66) iz Jas­tre­bar­sko­ga, koja je u ve­lja­či osvo­ji­la no­vu Se­at Aro­nu. Sret­nu do­bit­ni­cu o na­gra­di je oba­vi­jes­tio Zla­tan Zu­hrić Zu­hra. Ma­ra ka­že da je pret­plat­ni­ca 24sa­ta od pr­vog da­na. Go­di­na­ma predano igra na­grad­ne igre, no do­sad još ni­je ni­šta osvo­ji­la. - Dru­ge no­vi­ne ni ne či­tam, 24sa­ta su mi uju­tro pr­va ‘pos­ta­ja’ uz ka­vu. Ko­li­ko smo sa­mo ku­po­na iz­re­za­li ti­je­kom go­di­na, evo is­pla­ti­lo se. I da­lje ne mo­gu do­ći k se­bi od uz­bu­đe­nja - rek­la je Ma­ra. Do­da­je da joj je osvo­je­ni auto­mo­bil pr­vo no­vo vo­zi­lo u ži­vo­tu. Iako ima vo­zač­ku, no­vi Se­at vo­zit će ve­ći­nom sin Kar­lo (36), ko­ji je dobio jas­ne smjer­ni­ce ka­ko mo­že uprav­lja­ti no­vim vo­zi­lom. - U automobilu je stro­go za­bra­nje­no pu­še­nje - ka­za­la je Ma­ra kad je doš­la na pri­mo­pre­da­ju auto­mo­bi­la. Nagradna igra Bez ra­ču­na se ne ra­ču­na 2018. tra­je od 15. sr­p­nja 2018. do 22. ožuj­ka 2019. go­di­ne u 4 ko­la. Na­grad­nu igru or­ga­ni­zi­ra Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja. Na­gra­de su sva­kom ko­lu su po­tro­šač­ke kar­ti­ce u vri­jed­nos­ti 7500, 10.000, 15.000 i 25.000 ku­na. Sku­pi­te 20 raz­li­či­tih, ori­gi­nal­nih, fi­ska­li­zi­ra­nih ra­ču­na za go­to­vin­ski pro­met s da­tu­mom iz­da­va­nja od 15. sr­p­nja 2018. go­di­ne i po­ša­lji­te na adre­su: Hr­vat­ska lu­tri­ja, p.p. 493, 10001 Zagreb uz naz­na­ku “Za na­grad­nu igru Bez ra­ču­na se ne ra­ču­na“. U za­tvo­re­noj ku­ver­ti, osim ra­ču­na, ne za­bo­ra­vi­te pos­la­ti i svo­je osob­ne po­dat­ke, ime i pre­zi­me, adre­su, da­tum i go­di­nu ro­đe­nja te po že­lji broj te­le­fo­na ili mo­bi­te­la. Nagradna igra pri­re­đu­je se u če­ti­ri ko­la ve­za­nih uz iz­vla­če­nja ka­ko sli­je­di: 1. ko­lo na­grad­ne igre od 15. sr­p­nja 2018. do 14. ruj­na 2018. 2. ko­lo na­grad­ne igre od 15. ruj­na 2018. do 16. stu­de­nog 2018. 3. ko­lo na­grad­ne igre od 17. stu­de­nog 2018. do 18. si­ječ­nja 2019. 4. ko­lo na­grad­ne igre od 19. si­ječ­nja 2019. do 22. ožuj­ka 2019. Is­prav­nost ra­ču­na ko­je ša­lje­te mo­že­te pro­vje­ri­ti na stra­ni­ci www.pro­vje­ri-ra­cun.hr i pri­ja­vi­ti ne­pra­vil­nos­ti Po­rez­noj upra­vi. Emi­si­je jav­nog iz­vla­če­nja do­bit­ni­ka emi­ti­rat će se u pro­gra­mu Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.