DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Ba­vi­te li se obra­zo­va­njem, pi­sa­njem, kul­tu­rom ili umjet­noš­ću, po­lu­čit će­te za­vid­ne re­zul­ta­te. Pred va­ma su da­ni pu­to­va­nja, od­la­ska na se­mi­na­re i struč­ne sku­po­ve.

- Mo­gu­će su pro­bav­ne te­go­be, a pri­pa­zi­te se i cri­jev­ne vi­ro­ze! Mo­gu­ći su na­le­ti ne­ras­po­lo­že­nja, a ne­ke me­đu va­ma mo­rit će ne­sa­ni­ca.

- Ve­ne­ra u Škor­pi­onu vas šti­ti. Ne­ki me­đu va­ma os­tva­rit će ve­li­ku že­lju pa bis­te mo­gli pros­la­vi­ti za­ru­ke ili će vam oso­ba u ko­ju ste za­ljub­lje­ni uz­vra­ti­ti osje­ća­je.

DO­BAR DAN 16. 10. LOŠ DAN 17. 10.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.