DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Vje­ro­vat će­te u us­pjeh i ne­će vam bi­ti žao ulo­ži­ti mno­go ener­gi­je. Od­lič­no su vam as­pek­ti­ra­ni tr­go­vi­na, mar­ke­ting, eko­no­mi­ja, kao i od­no­si sa stran­ci­ma i pu­to­va­nja.

- Mo­gli bis­te osje­ti­ti pad svo­jih psi­hič­kih spo­sob­nos­ti u vi­du umo­ra i ne­mi­ra. Tre­bat će vam tre­nu­ci sa­mo­će, ka­ko bis­te sre­di­li doj­mo­ve i vra­ti­li unu­tar­nji mir.

- Do­bar Ve­ne­rin utje­caj omo­gu­ćit će vam da se otvo­ri­te pre­ma drugima i od­škri­ne­te vra­ta uz­bud­lji­vim pri­li­ka­ma. Iz­ne­na­dit će vas du­bo­ki osje­ća­ji pre­ma jed­noj oso­bi.

DO­BAR DAN 16. 10. LOŠ DAN 14. 10.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.