DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Od­lič­no će­te pos­lo­va­ti s ino­zem­s­tvom, a ne­ki će i no­vi po­sao do­bi­ti iz­van gra­ni­ca zemlje. Na rad­nom mjes­tu ste iz­nim­no sna­la­ž­lji­vi i us­pješ­ni.

- Pla­ne­ti u Škor­pi­onu vas sna­že i pu­ne po­zi­tiv­nom ener­gi­jom. Za­ni­mat će vas svi­jet al­ter­na­ti­ve, bi­oener­gi­je i op­će­ni­to sve što ima ve­ze s du­hov­noš­ću.

- Ako ste ima­li lju­bav­nih ne­su­gla­si­ca, od ovog tjed­na lak­še će­te ih ri­je­ši­ti. Ne­uz­vra­će­ni osje­ća­ji i pat­nje os­ta­ju iza vas. Ne­ki­ma je na po­mo­lu no­va ve­za.

DO­BAR DAN 20. 10. LOŠ DAN 18. 10.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.