Biv­ši su­prug mi ne že­li vra­ti­ti no­vac

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Po­što­va­ni Mev­lu­di­ne, is­kre­no se na­dam da mi mo­že­te po­mo­ći. Ima­la sam ve­li­kih pro­ble­ma s biv­šim mu­žem. Za­ni­ma me ho­će li mi ikad vra­ti­ti no­vac ko­je mi du­gu­je i ho­ću li pro­na­ći lju­bav ko­ju, na­dam se, zas­lu­žu­jem. Ni mo­je zdrav­lje ni­je naj­bo­lje, a sve zbog si­tu­aci­je u ko­joj sam se na­la­zi­la. Sve vi­še po­ku­ša­vam i s al­ter­na­tiv­nom me­di­ci­nom i li­je­če­njem. Mo­lim Vas, re­ci­te mi što vi­di­te na tom po­lju jer to­li­ko na­de i že­lje po­la­žem u svo­je oz­drav­lje­nje. Vi­di­te li u bi­lo ko­jem di­je­lu mog ži­vo­ta dje­cu jer dok­to­ri su mi rek­li da ih ne­ću mo­ći ima­ti? Hva­la vam na od­go­vo­ri­ma i sa­vje­ti­ma.

ši­fra:

že­lja Od­go­vor: Znam da vam ži­vot ni­je bio lak, ali pu­ni ste pre­dra­su­da i ne­po­vje­re­nja pre­ma oko­li­ni. Kre­ativ­ni ste i pu­ni ener­gi­je, ali či­ni mi se da i sa­mi čes­to ne zna­te što že­li­te. Vi­dim vam poz­nans­tvo s od­lič­nim čo­vje­kom, bit će vr­lo elok­ven­tan i pa­ž­ljiv. Ni­je iz va­še­ga gra­da, ali to će naj­pri­je bi­ti pri­ja­telj­stvo a on­da pre­ras­ti u vezu. I da­lje ste u pro­ble­mi­ma s biv­šim su­pru­gom, na­ža­lost on vam ne­će vra­ti­ti no­vac. Va­ma će kre­nu­ti ma­lo bo­lje u idu­ća tri mje­se­ca. Ne vi­dim ni­kak­ve zdrav­s­tve­ne kom­pli­ka­ci­je, sa­mo idi­te na re­do­vi­te kon­tro­le i pij­te ča­je­ve, ne­moj­te pre­vi­še po­vje­re­nja ima­ti u al­ter­na­tiv­ne me­to­de li­je­če­nja. Što se ti­če dje­ce, ima­te pro­blem, ali to se mo­že ri­je­ši­ti ako se po­tru­di­te. Od­lič­no raz­dob­lje imat će­te u ožuj­ku i svib­nju idu­će go­di­ne. Stva­ri će se po­pra­vi­ti, no nas­toj­te se što ma­nje op­te­re­ći­va­ti. Sret­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.