Jo­li­ne me­zi­mi­ce: Ta­ta, mi te vo­li­mo!

ŠI­RI LJU­BAV Jo­ško Ča­galj tri sa­ta je pje­vao i po­ru­či­vao ka­ko že­li da se net­ko za­lju­bi na slav­lje­nič­kom kon­cer­tu

24sata - - SHOW -

Do­šao sam po­dr­ža­ti svog pri­ja­te­lja Jo­lu, a ima li bo­ljeg druš­tva od Jo­li­ne maj­ke? Čes­ti­tam mu na us­pje­hu, Jo­le je to zas­lu­žio, re­kao je Ma­te Bu­lić (61). Dok je Jo­ško Ča­galj (46) pje­vao u Ci­bo­ni i slavio dva de­set­lje­ća ka­ri­je­re, nje­gov pri­ja­telj Ma­te Bu­lić za­bav­ljao mu se s ma­mom, a Jo­li­ne tet­ke, pri­ja­te­lji i ko­le­ge uži­va­li su u kon­cer­tu u Ci­bo­ni. Uz Ma­tu su bi­le Jo­li­ne tet­ke, ali i su­pru­ga Ana te kće­ri Ema, Tia i Iva. Na­je­mo­tiv­ni­ji dio ve­če­ri pje­va­ču je si­gur­no bi­lo iz­ne­na­đe­nje ko­je su mu pri­pre­mi­le kće­ri. S Je­le­nom Roz­gom (41) iz­aš­le su na po­zor­ni­cu i da­ro­va­le mu tor­tu. Kad ih je ugle­dao, ta­ta Jo­le ra­ši­rio je ru­ke i gr­lio kće­ri. Pri­je to­ga su mu čes­tit­kom na vi­de­ozi­du po­ru­či­le “Ta­ta, mi te vo­li­mo”. Dje­voj­či­ce su po­bra­le naj­s­naž­ni­ji plje­sak pu­bli­ke. Jo­li su na us­pješ­nih dva­de­set go­di­na čes­ti­ta­li i Dra­žen Ze­čić, Petar Gra­šo, Ton­či i Vje­kos­la­va Hu­ljić te mno­gi drugi. Jo­le je ci­je­lu ve­čer pje­vao svo­je hi­to­ve - “Ka­da že­ne tu­lu­ma­re”, “Pi­ja­ni­ca ni­sam”, “Mak­si­mal­no”... Ugos­tio je kla­pu Ri­špet, pje­vao je i Mi­lan Ter­ze, a ot­pje­vao je i du­et s Lu­kom Ba­ssi­jem. Za kraj je sa­ču­vao pri­ja­te­lji­cu i ko­le­gi­cu Je­le­nu Roz­gu, s ko­jom je ot­pje­vao “Sr­ce ve­li­ko”. Ka­ko ga pu­bli­ka ni­je pus­ti­la s po­zor­ni­ce ni na­kon bi­sa, Jo­le im je ot­pje­vao još dvi­je pje­sme, “Ma­lo mi za sri­ću tri­ba” Do­ris Dra­go­vić te “Ce­sa­ri­cu” Oli­ve­ra Dra­go­je­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.