I S JAGGEROM

YOGI LONICH Svjet­ski gi­ta­rist, ko­ji ži­vi u Za­gre­bu, kao kli­nac je svi­rao obra­de Rol­ling Sto­ne­sa i Du­ran Du­ra­na, ni ne slu­te­ći da će jed­nog da­na nas­tu­pa­ti s Mic­kom, Chri­som Cor­r­ne­lom... MICK JE OD­LI­ČAN ZABAVLJAČ, INTELIGENTAN ODUŠEVILA, A DA MU JE HRVATSK

24sata - - SHOW -

Mick je su­per, jed­nos­ta­van i inteligentan tip. Ima smis­la za hu­mor, sja­jan je do­ma­ćin, a nje­go­vi su tu­lu­mi naj­bo­lji, re­kao je o dru­že­nju s Mic­kom Jaggerom Yogi Lonich, po­naj­bo­lji svjet­ski gi­ta­rist hr­vat­skih ko­ri­je­na. Ro­đen je i odras­tao u San Jo­seu, Ka­li­for­ni­ja. Sta­ri­ja ses­tra Plav­ka je pje­va­la, a njezina mu­zi­kal­nost na­tje­ra­la je Yo­gi­ja da pri­mi gi­ta­ru u ru­ke. Go­lo­bra­di mla­dić ne­vje­što je pre­bi­rao po ži­ca­ma i sa­njao ve­li­ke svjet­ske po­zor­ni­ce i nas­tu­pe s naj­ve­ći­ma... Priz­na­je da su ta dru­že­nja bi­la vr­lo za­nim­lji­va. - Oni su svjet­ske zvi­jez­de i to je pri­je sve­ga bi­la čast. S Jaggerom sam se naj­vi­še dru­žio, svi­ra­li smo na tu­lu­mi­ma, ali ni­kad ni­smo raz­go­va­ra­li o pos­lu. S AC/DC-jem sam bio na tur­ne­ji mje­sec da­na, no ni­smo ni­kad za­jed­no svi­ra­li. To mi je ja­ko žao jer mi je nji­hov gi­ta­rist An­gus Yo­ung je­dan od ido­la. Ina­če su vr­lo jed­nos­tav­ni - re­kao je gi­ta­rist i do­dao ka­ko još čuva Yo­un­go­vu praz­nu ku­ti­ju ci­ga­re­ta i nje­go­vu tr­za­li­cu. Pr­vi nas­tup imao je s 15 go­di­na. Da je su­di­ti po nje­mu, pri­ča, dav­no bi gi­ta­ru obje­sio o klin i pri­mio se dru­gog pos­la. Iako je tad nas­tu­pao na lo­kal­nim saj­mo­vi­ma, bi­lo je to pre­vi­še, ili pre­ma­lo, ovi­si s ko­je stra­ne gle­da­te, i za tu “pro­bra­nu” pu­bli­ku. - Svi­ra­li smo obra­de, naj­vi­še Sto­ne­sa i Du­ran Du­ra­na. No to stvar­no ni­je bi­lo ne­što. Ni­smo ima­li ba­sis­ta, a bub­njar je bio kli­nac ko­ji je je­dva dr­žao pa­li­ce. Tek na fa­kul­te­tu sam spoz­nao kakvi smo tad bi­li. No do­bro, bi­li smo klin­ci - re­kao je Yogi. Stu­di­rao je jazz i kla­sič­nu gi­ta­ru, a na­kon stu­di­ja je dobio ugo­vor s di­sko­graf­skom ku­ćom i oz­bilj­ni­je se po­čeo ba­vi­ti glaz­bom. - Pro­bio sam led na­kon su­rad­nje s ame­rič­kom kan­ta­uto­ri­com Me­re­dith Bro­oks. On­da je kre­nu­lo - pri­ča Yogi. Maj­ka mu je bi­la ku­ća­ni­ca, a otac, ko­ji je po­dri­je­tlom iz Ku­klji­ce na oto­ku Ug­lja­nu, ra­dio je kao elek­tri­čar za ame­rič­ku voj­sku i vla­du. - Kao di­je­te sam u Hr­vat­skoj bio tri, če­ti­ri pu­ta. No oduševila me - re­kao je gi­ta­rist. Vra­tio se ipak ko­ri­je­ni­ma, a to­mu je “ku­mo­va­la” karijera. Bio je na tur­ne­ji s po­koj­nim Chri­som Cor­nel­lom po SAD-u kad je upoz­nao La­nu. U po­čet­ku se ni­su ima­li pri­li­ke pu­no dru­ži­ti, no mje­sec da­na su se do­pi­si­va­li. - Na­kon to­ga smo na­po­kon iz­aš­li na ve­če­ru. Mo­ram priz­na­ti da nas je zbli­ži­la i ta hr­vat­ska cr­ta - ka­že Lonich. Pre­se­li­li su se u Hr­vat­sku i da­nas ži­ve u Za­gre­bu. I pri­je su raz­miš­lja­li o to­me, a pre­sud­no je bi­lo kad im se ro­di­la kći Ani­ka. Ži­vje­li su u Los An­ge­le­su, a Ani­ka je iš­la u pri­vat­nu ško­lu. - Ta­mo je za­is­ta te­ško od­ga­ja­ti di­je­te. Ne bih je pus­tio da sa­ma ide u ško­lu, ne­si­gur­no je su­sjed­stvo. Na­rav­no da ima i po­zi­tiv­nih stva­ri, bli­zu su oce­an, pla­že, ci­je­lu go­di­nu je li­je­po vri­je­me, ima sjaj­nih res­to­ra­na i pu­no do­ga­đa­nja sa sjaj­nim glaz­be­ni­ci­ma - opi­sao je Lonich. U Li­je­poj Na­šoj su­ra­đu­je i s Edom Ma­aj­kom. - Tek od nje­ga se osje­ćam da sam dio ben­da u pu­nom smis­lu, to do­sad ni­sam imao. A vo­lim nas­tu­pa­ti i s Ti­nom Kres­nik (biv­šom pje­va­či­com Par­nog valj­ka) ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.