NAJ­VE­ĆI YOUTUBE SPEK­TAKL

TOTALNI JOOMBOOS Na naj­ve­ćem YouTube showu u ci­je­loj re­gi­ji, ko­ji će se odr­ža­ti 21. lis­to­pa­da u Are­ni Zagreb, oče­ku­je se do­la­zak 60 re­gi­onal­nih i svjet­skih yo­utu­be­ra

24sata - - SHOW -

KSI, LayZ, The Si­krt, Ba­ka Pra­se, Sa­amo Pe­traa, Glo­ria Ber­ger, Cho­da, Ma­gic Le­on, Ema Lu­ke­tin i broj­ni drugi po­pu­lar­ni yo­utu­be­ri na­pra­vit će naj­lu­đi tu­lum u hr­vat­skoj me­tro­po­li 21. lis­to­pa­da. Svi obo­ža­va­te­lji mo­ći će se dru­ži­ti s omi­lje­nim re­gi­onal­nim i svjet­skim yo­utu­be­ri­ma na cje­lov­nev­nom pro­gra­mu u Are­ni Zagreb. Osim nas­tu­pa naj­ja­če­ga svjet­skog yo­utu­be­ra KSI-a, tu su i kon­cer­ti re­gi­onal­nih yo­utu­be­ra, kao i ra­di­oni­ce, me­etu­po­vi, raz­ne igre i ak­ti­va­ci­je unu­tar dvo­ra­ne. Za­ba­va je za­jam­če­na! Zbog ve­li­ke na­va­le na kar­te ci­je­na sko­či­la s 99 na 119 ku­na. A od 11. lis­to­pa­da ulaz­ni­ce se mo­gu ku­pi­ti i u pa­ke­tu 3 plus 1 gra­tis. Osim os­nov­nih ulaz­ni­ca mo­gu se ku­pi­ti VIP - Fan Pit ulaz­ni­ce za 199 ku­na i VIP - Me­et & Gre­et ulaz­ni­ce za 1500 ku­na, s ko­ji­ma mo­že­te upoz­na­ti KSI-a te se fot­ka­ti s njim. Zagreb: Au­gus­ta Ce­sar­ca 4, Be­ris­la­vi­će­va 13, Ili­ca 8, Var­šav­ska 13, Bo­go­vi­će­va 5, Gun­du­li­će­va 7, Tra­tin­ska 18, Av. Du­brov­nik 16, Ju­ri­ši­će­va 23, Ozalj­ska 146, Sav­ska 5, Rad­nič­ka ces­ta 20, Ili­ca 76, Sla­von­ska av. 22f, Vi­ce Vu­ko­va 6, Jan­ko­mir 33, Ru­dol­fa Ko­la­ka 14, Iva­ne Br­lić Ma­žu­ra­nić 52, Mak­si­mir­ska 5, Ve­li­ka Go­ri­ca: Trg P. Kre­ši­mi­ra IV 4, Osi­jek: Ka­pu­cin­ska 39, Za­bok: Stje­pa­na Ra­di­ća 1, Va­ra­ždin: Lju­de­vi­ta Ga­ja 11, Si­sak: Za­gre­bač­ka 49A, Ro­vinj: Ca­re­ra 47, Umag: Ja­dran­ska uli­ca 22, Split: Bu­li­će­va 1, Ši­be­nik: Vu­ko­var­ska 10, Pu­la: Ga­je­va 3, Po­reč: Bo­že Mi­la­no­vi­ća 6, Pa­zin: Trg Ma­le Fun­ta­ne 7, Ko­priv­ni­ca: Trg Mla­dos­ti 18, Bje­lo­var: Fra­na Su­pi­la 8a, Kar­lo­vac: Iva­na Ku­ku­lje­vi­ća 1, Žu­pa­nja: Ale­ja Ma­ti­ce Hr­vat­ske 12

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.