Ot­kri­va­mo taj­ne or­gi­je na­še eli­te

K&K No­vi Ex­press ot­kri­va vam sve o ra­zuz­da­nim K&K za­ba­va­ma - kur­ve i ko­ka­in bi­li su al­fa i ome­ga

24sata - - SHOW -

Ni­je slu­čaj­no da su do­ku­men­ti o vi­so­koj pros­ti­tu­ci­ji “do­bi­li no­ge”, is­pa­ri­li, ot­kri­va no­vi Ex­press, ko­ji do­no­si sen­za­ci­onal­nan do­ssi­er, s in­saj­der­skim po­da­ci­ma, o ra­zuz­da­nim za­ba­va­ma hr­vat­ske po­li­tič­ke eli­te, u ko­ji­ma su K&K, kur­ve i ko­ka­in, ne­za­obi­laz­ni sas­toj­ci... - Du­go sam bio u su­ko­bu s Va­som Br­ki­ćem i ni­kad u ži­vo­tu ni­sam mis­lio da ću ga bra­ni­ti, ali is­ti­ne ra­di, is­pri­čat ću vam do­ga­đaj iz tog vre­me­na - ka­že naš iz­vor. Ban­kar (po­da­ci poz­na­ti re­dak­ci­ji) čes­to je ra­dio par­tyje za druš­tve­no-po­li­tič­ku kre­mu, ali je na njih po­zi­vao i dje­voj­ke “la­kog mo­ra­la”. Jed­nom pri­li­kom je Va­so do­šao na par­ty i po ula­sku “sni­mao” prisutne. Kad je ugle­dao dje­voj­ke, sa­mo se okre­nuo i upu­tio pre­ma iz­la­zu. Za­us­ta­vio ga je do­ma­ćin ban­kar i pi­tao što je, gdje će, a on mu je u svo­jem sti­lu od­go­vo­rio: “Ka­to­li­ku ni­je mjes­to me­đu kur­va­ma”, na što mu do­ma­ćin od­go­va­ra: “Pa i Isus se s nji­ma dru­žio”. Br­kić je na­vod­no od­bru­sio: “Ali ne s oni­ma ko­je se is­tra­žu­je” i na­pus­tio pros­to­ri­ju. Lju­di iz Br­ki­će­va kru­ga kažu da je sve toč­no osim to­ga da je Br­kić re­kao: “Ali ne s oni­ma ko­je se is­tra­žu­je”. No za­ba­va se nas­ta­vi­la. I na njoj su bi­li moć­ni i slav­ni... Svi de­ta­lji u Ex­pre­ssu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.