ZA­ŠTO PRETPLATA?

SVA­KI DAN BESPLATNA DOSTAVA DO 7 SA­TI

24sata - - SPORT -

Iako je tre­nu­tač­no re­pre­zen­ta­tiv­na stan­ka, Bild do­no­si da je no­vi ka­men spo­ti­ca­nja u Bayer­nu Ni­ko Ko­vač.

Od­nos­no, da je us­pio raz­lju­ti­ti Bayer­no­ve zvi­jez­de svo­jim me­to­da­ma tre­nin­ga i ra­da. Zvi­jez­da­ma se ne svi­đa što pos­li­je tre­nin­ga mo­ra­ju vo­zi­ti bi­cikl.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.