Tre­ba nam nje­go­va gla­va, ali smi­re­na...

POMIRBA DALIĆA I KALINIĆA Da­lić ne­ma igra­ča ko­ji je za­bio vi­še go­lo­va gla­vom od Ni­ko­le Kalinića. No že­li li se vra­ti­ti u mom­čad mo­rat će ohla­di­ti gla­vu i ne pos­tav­lja­ti uvje­te. I na­rav­no, is­pri­ča­ti se jav­no

24sata - - SPORT -

Ni­ko­la Ka­li­nić 30-go­diš­nji je na­pa­dač Atle­ti­ca ko­ji je ove se­zo­ne igrao pro­sječ­no 35 mi­nu­ta po utakmici. Jed­nom je po­čeo u pr­vih 11, ni­je za­bio ni go­la, ni­je za­bi­lje­žio ni­ti jed­nu asis­ten­ci­ju. U fo­kus je ušao oni­me što je po­ka­zi­vao u ma­tič­no­me Haj­du­ku, a bio je dio ve­li­ke Mi­la­no­ve ku­po­vi­ne 2017. Pro­jekt sum­nji­vog ki­ne­skog po­du­zet­ni­ka Yon­g­hong Li­ja do­ži­vio je fi­nan­cij­ski krah i re­zul­tat­ski pod­ba­čaj u ko­jem se, uz ni­ma­lo svo­je kri­vi­ce, na­šao i Ka­li­nić ko­ji je u sus­tav hr­vat­skih se­lek­ci­ja ušao još u ‘do 17’ rep­ki, a u se­ni­or­sku ga je pr­vi po­zvao Sla­ven Bi­lić, pri­je vi­še od 10 go­di­na. No uz sve go­lo­ve, sjaj­ne nas­tu­pe i ve­li­ke klu­bo­ve u ko­ji­ma je igrao, ni­ka­da ni­je za­do­bio to­li­ko pažnju svjet­ske jav­nos­ti kao kad ga je Da­lić od­stra­nio iz re­pre­zen­ta­ci­je - usred Mun­di­ja­la. Ve­li­ka no­go­met­na nacija Hr­vat­ska na kra­ju je is­pi­sa­la povijest, oti­šav­ši do fi­na­la, a Ka­li­nić spek­takl gle­dao na TV-u. Za­što? Mis­lio je da mo­ra ima­ti mjes­to u po­čet­noj pos­ta­vi. Pa mu se u igru s klu­pe baš i ni­je ula­zi­lo. A imao je i pro­ble­ma s le­đi­ma. - Otvo­ren sam za po­vra­tak. Te­ško je za objas­ni­ti, ali jas­no je da bih se vo­lio vra­ti­ti. No... Ne­ke stva­ri se mo­ra­ju pro­mi­je­ni­ti. Što bi se to po nje­mu tre­ba­lo pro­mi­je­ni­ti da pris­ta­ne igra­ti za rep­ku - ni­je po­jas­nio. Ali je dobio vr­lo ja­san od­go­vor. Od ka­pe­ta­na: - Dra­go mi je da se Ka­li­nić že­li vra­ti­ti. Nje­go­va su že­lja i is­pri­ka pre­du­vjet, a nje­go­ve su kva­li­te­te ne­upit­ne, si­gur­no bi bio va­žan re­pre­zen­ta­ci­ji - re­kao je Mo­drić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.