BOR­NA NI­KAD NI­JE BIO OVA­KO MOĆAN

FI­NA­LE ŠAN­GA­JA Bor­na će da­nas u fi­na­lu tur­ni­ra iz ATP 1000 Mas­ters se­ri­je igra­ti pro­tiv Đo­ko­vi­ća, od nje­ga za­sad gu­bi 2-0

24sata - - SPORT -

Ovo mi je je­dan od naj­bo­ljih me­če­va u ži­vo­tu. Baš mi je sve iš­lo, a kad se sje­tim da sam htio odus­ta­ti od tur­ni­ra... Do­šao sam s uko­če­nim vra­tom, a sad sam u fi­na­lu, re­kao je Bor­na Ćo­rić, na­kon što je sru­šio Fe­de­re­ra za fi­na­le Šan­ga­ja. Sat i 13 mi­nu­ta tra­jao je meč u po­lu­fi­na­lu tur­ni­ra iz ATP 1000 Mas­ters se­ri­je u Šan­ga­ju. Na kra­ju je Bor­na slavio 6-4, 6-4. Bre­ak na po­čet­ku pr­vog se­ta, bre­ak na po­čet­ku dru­gog se­ta. Ser­vis je Bor­ni bio sa­vr­šen i do­šao je do jed­ne od naj­ve­ćih po­bje­da u svo­joj ka­ri­je­ri. - Ni­sam se osje­ćao do­bro, mu­či­li su me ti bo­lo­vi

u vra­tu na po­čet­ku tur­ni­ra, ali re­kao sam si: ‘idem pro­ba­ti, ne­mam što iz­gu­bi­ti’. Is­pa­lo je sjaj­no - re­kao je Bor­na. Ve­li­ki Švi­ca­rac stis­nuo mu je ru­ku i po­hva­lio ga na­kon me­ča. - Igrao je sjaj­no, bio je pu­no bo­lji od me­ne u svim seg­men­ti­ma re­kao je Ro­ger Fe­de­rer. Do­sad je Ćo­rić u ka­ri­je­ri osvo­jio nas­lo­ve u Ma­ra­ke­šu i u Hal­leu, ali ovo mu je bez ikak­ve sum­nje naj­ve­ći us­pjeh u ka­ri­je­ri. Pr­vo fi­na­le ova­ko ja­kog tur­ni­ra, pr­vi će put u ka­ri­je­ri ima­ti pri­li­ku uze­ti nas­lov na ATP Mas­ters 1000 tur­ni­ru. Wawrin­ka, Del Po­tro, Fe­de­rer, tri su Grand Slam po­bjed­ni­ka i tri

sjaj­na te­ni­sa­ča pa­la u Šan­ga­ju, da­nas Bor­nu če­ka No­vak Đo­ko­vić. Sr­p­ski te­ni­sač je bez pro­ble­ma u po­lu­fi­na­lu po­bi­je­dio Zve­re­va. Dos­lov­no se pro­še­tao u tom me­ču, pro­tiv Ćo­ri­ća će bi­ti fa­vo­rit, ali ako Bor­na po­no­vi ju­če­raš­nju igru, on­da se mo­že na­da­ti no­voj ve­li­koj po­bje­di. Bit će to tre­ći me­đu­sob­ni su­sret Ćo­ri­ća i Đo­ko­vi­ća, a No­vak za­sad vo­di 2-0. Oba pu­ta su igra­li na ATP Mas­ters 1000 tur­ni­ri­ma, oba pu­ta na zem­lji. Pr­vi put 2016. go­di­ne u Ma­dri­du, drugi put ove go­di­ne u Mon­te Car­lu. Oba pu­ta je bi­lo 2-0 u se­to­vi­ma za sr­p­skog te­ni­sa­ča, a ovo­go­diš­nji je meč bio pu­no ne­iz­vjes­ni­ji. Od po­ne­djelj­ka će Bor­na bi­ti 13. te­ni­sač svi­je­ta, bit će mu to naj­bo­lji pla­sman u ka­ri­je­ri. Fi­na­le u Šan­ga­ju igra se da­nas od 10.30 sa­ti po na­šem vre­me­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.