Pri­ča o ki­re­ta­ži “na­ži­vo” ot­kri­la je mno­ge pro­ble­me

24sata - - 24 SATA -

Net­ko je tre­bao bi­ti hra­bar, i to re­ći: ra­di­li su mi ki­re­ta­žu bez anes­te­zi­je. Tre­ba da­ka­ko pre­ciz­no us­ta­no­vi­ti što se do­go­di­lo u kon­kret­nom slu­ča­ju, no oči­to su se tak­ve stva­ri do­ga­đa­le češ­će no što smo slu­ti­li. A ni­je se zna­lo jer je oko njih vla­da­la za­vje­ra šut­nje, koj je pot­po­ma­ga­la kon­zer­va­tiv­na at­mo­sfe­re u druš­tvu. “To” se do­ga­đa že­na­ma, “ta­ko” su ra­đa­le i nji­ho­ve ma­me i ba­ke, ali “o to­me se ne go­vo­ri” jer ni­je pris­toj­no, jer je ta­bu, jer je bog ta­ko odre­dio. Do­bro je da je net­ko pro­bio že­ljez­nu za­vje­su šut­nje, koja je od oči­ju jav­nos­ti dr­ža­la jed­nu ne­hu­ma­nu i opas­nu prak­su. Ho­će li se i na­kon ovo­ga nas­ta­vi­ti po sta­ro­me?

Jed­na re­če­ni­ca po­kre­nu­la je la­vi­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.