Vu­ko­var­ski je pro­s­vjed pos­lao mnoš­tvo po­ru­ka

24sata - - 24 SATA -

Po­tres­ne po­ru­ke ko­je su na sku­pu u Vukovaru iz­ni­je­li ogor­če­ni gra­đa­ni tre­ba­li bi pred­stav­lja­ti još je­dan im­puls Dr­žav­nom odj­vjet­niš­tvu. Rat­ni zlo­či­ni je pod­li­je­žu zas­ta­ri i ni­su obu­hva­će­ni am­nes­ti­jom. Njih se mo­že - i tre­ba - go­ni­ti, do Sud­nje­ga da­na. Sve do­ka­ze tre­ba dos­tav­lja­ti nad­l­že­nim or­ga­ni­ma, me­di­ji­ma, jav­nos­ti. To je pra­vo i duž­nost sva­kog gra­đa­ni­na Hr­vat­ske. Ne­mo­gu­će je ne pri­mi­je­ti­ti i po­li­tič­ku di­men­zi­ju ovog sku­pa. Na nje­mu su se po­ja­vi­la dva vi­đe­ni­ja ha­de­ze­ov­ca, Pe­na­va i Cu­lej, te Dar­ko Mi­li­no­vić, Zlat­ko Ha­san­be­go­vić i Bru­na Esih, Želj­ko Glas­no­vić, i drugi pro­tiv­ni­ci An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Mi­li­jan Br­kić ni­je se po­ja­vio. Či­ni se da su Plen­ko­vić i nje­go­vi pro­tiv­ni­ci za­sad u pat po­zi­ci­ji.

Prosvjednici su iz­vi­žda­li Vla­di­mi­ra Šek­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.