RADITE ŠTO GOD TRE­BA DA NE PROPADNE SVE

24sata - - 24 SATA -

Na­rav­no da inves­ti­to­ri ne­će Ulja­nik, zna­ju lju­di kud bi ih to odve­lo. Za raz­li­ku od njih, 3. maj ima do­bru per­s­pek­ti­vu. Ra­di­je ih odvo­ji­te i rje­ša­vaj­te da­lje pro­blem s Ulja­ni­kom. Okre­ni­te se oz­bilj­nom i struč­nom inves­ti­to­ru pa čak i ako ni­je iz li­je­pe na­še. Bo­lje da stra­nac vo­di, pa da funk­ci­oni­ra i pla­ća po­re­ze, ne­go da je na­še pa da gle­da­mo ka­ko pro­pa­da i po­ku­ša­mo spa­si­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.