Ra­zve­li se zbog Go­ogle Map­sa: Vi­dio ju s dru­gim

24sata - - NEWS -

Mu­ška­rac iz pe­ru­an­skog gra­da Li­me pla­ni­rao je ru­tu na Go­ogle Map­su ko­jom naj­br­že mo­že do­ći do odre­di­šta. Uklju­čio je na­kon to­ga pre­gled uli­ce, a ni­je ni­ti shva­ćao da je stigao na odre­di­šte - kraj bra­ka. Na­ime, Go­ogle­ova ka­me­ra fo­to­gra­fi­ra­la je nje­go­vu su­pru­gu na klu­pi u par­ku ka­ko za­gr­lje­na sje­di s dru­gim mu­škar­cem. Iako je fo­to­gra­fi­ja iz 2013. go­di­ne, mu­ška­rac je tra­žio su­pru­gu da objas­ni, a ona mu je na­kon to­ga priz­na­la da je ima­la afe­ru s dru­gim. Par se ras­tao zbog to­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.